مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

برخي افراد براي اثبات حرف خود، به نام خدا و امامان قسم ميخورند; براي مثال ميگويند: به پير به پيغمبر در اين جا منظور از پير چه كسي است و آيا پيش از پيامبر بوده است؟

كدام آيه قرآن مجيد است كه تنها اميرالمؤمنينبه آن عمل كرد؟

آيا امكان دارد يكي از معصومين: آيهاي را تفسير كرده باشد، و امروز افزون بر آن، تفسير ديگري نيز استخراج شود (در عين پذيرش تفسير قبلي)؟

در ماههاي حرام جنگ و خون ريزي حرام است، پس چرا امام حسين در ماه محرم جنگيد؟

با توجه به فرمايش حضرت علي و امام صادقكه فرمودهاند حرف سين بسم اللّه بايد به صورت دندانه دار باشد، لطفاً اين مطلب را در پاسخهاي خود مراعات كنيد؟

مردم از چه راههايي بهتر ميتوانند ولايت مطلقه فقيه را بشناسند؟

معصومان: نمونههاي بارز و عالي احكام و قوانين اسلام، و مصداق تمامي آيات قرآنند; پس چرا حضرت فاطمة زهرا3 نسبت به ديدن حضرت عليبا كنيز، آنچنان عكسالعمل نشان دادند، كه جبرئيل بر پيامبر نازل گشت و ماجرايي كه به دنبال داشت؟...

لطفاً نمونهاي از نظرات اهل سنت را در تفسير آيه 55، مائده براي ما مرقوم كنيد؟

بر اساس آيه 24 سورة سجده، آيا اگر كسي صبر مطلق داشته باشد و به يقين برسد، امام به حساب ميآيد و مردم بايد از او پيروي كنند؟ يا امامت فقط بايد از طرف خداوند باشد؟

چرا خداوند در آيه 124 بقره در جواب حضرت ابراهيمغ فرمود: عهد من (امامت) به ستمكاران نميرسد؟ ولي در آيه 72ـ73 سورة انبيأ ميفرمايد: به حضرت ابراهيم اسحاق ويعقوب را بخشيديم و همه را صالح و اماماني قرار داديم كه مردم را به امر ما هدايت كنند; آيا اين دو آيه با هم تضاد ندارد؟

آيا در قرآن دربارة حاكمي كه از امكانات بيت المال بهره ميبرد با اين كه مردم جامعه در سختي و فشارند، مطلبي آمده است؟ همچنين لطفاً بفرماييد: نظر حضرت عليدر اين باره چيست؟

در يك مجلس مداحي به مناسبت عيد سعيد غدير خم شنيدم كهاي خدا! من سگ تو هستم، سگ حضرت زينب هستم. آيا نسبت دادن سگ به انسانها گناه نيست؟ در الي كه انسان مقام خليفة اللهي را دارد و اگر از حيث بيارزش بودن سگ است، چرا سگ اصحاب كهف با آنها در غار... و به قول شاعر: سگ اصحاب كهف با آدم نشست و آدم شد. اگر ميخواهيم بي ارزش بودن خود را در برابر مقام پيامبر و امامان: توصيف كنيم، چرا از چنين تمثيلي استفاده ميشود؟

  1. 1970 از 4632