مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بعضي ميگويند: خداوند چون مؤمن را دوست دارد، او را زود عقوبت ميكند تا متوجه خطاي خود شود، در حالي كه حضرت عليدر دعاي كميل عرض ميكند: و لا تعاجلني بالعقوبة علي ما عملته في خلواتي) اين دو مطلب، چگونه با هم سازگاري دارند؟

بعضي اشخاص، با به ميان كشيدن مباحث نژادي و زباني، شور و اشتياق ما را نسبت به قرآن و اهلبيت: ميكاهند، براي مثال، ميگويند: قرآن به زبان عربي است، و چون ما عرب نيستيم، لازم نيست قرآن بخوانيم، يا اين كه ميگويند: چون اهلبيت: از نژاد عرب بودند; از اين رو، نميتوانند الگوي مناسبي براي ما فارسي زبانان باشند; در پاسخ به اينها، چه بايد گفت؟

انساني كه به دين اسلام و ائمه معصومين: علاقة زيادي دارد ولي در مورد نمازش سهلانگار است، چه كند؟

لطفاً دلايل عقلي و نقلي امامت را اثبات كنيد؟

در قرآن كريم چند نوع ولايت ذكر شده است؟ و چه كساني بر انسان ولايت دارند؟

چرا معروف است كه اهل سنت فقط ثقل اكبر، قرآن را گرفتهاند و شيعه ثقل اصغر، اهل بيت را گرفتهاند؟ چرا شيعه به كنار گذاشتن قرآن معروفند؟

آية صدم سورة توبه براين دلالت دارد كه خداوند از همة مهاجران و انصار رضايت كامل دارد و براي آنها ورود به بهشت را تضمين كرده است. اين معنا با آنچه شيعه دربارة خلفا و برخي از صحابه معتقد است، منافات دارد؟ توضيح دهيد.

چگونه ممكن است امامان: فردنابينايي را بينا كنند، آيا آنها واسطه هستند؟ لطفاً توضيح دهيد.

لطفاً جملة اللهم احينا مؤمنين و امتنا مؤمنين و اجعلنا من اهل اليقين و من شيعة علي امير المؤمنين وفقنا لما تحب و ترضي بحق محمد و آله الطاهرين، را معنا بفرماييد؟

لطفاً تفاوتهاي كلمههاي ذيل را بيان كنيد. حرص با طمع، تهمت با بهتان، كبر، تكبر و استكبار، كرامت و معجزه و حب، خليل و وُدّ.

با توجه به اين كه در آيات قرآن كريم و روايات متعدد از پيامبراكرموارد شده كه سورة مباركه كوثر، در شأن حضرت فاطمهوارد شده است، ليكن برخي از اهل سنت آن را نپذيرفتهاند، آيا دليلي روشنتر از آيات قرآن كريم، براين مطلب وجود دارد؟

آيا در قرآن كريم، از اميرالمؤمنين علينامي برده شده است؟ آيا پيامبراكرمدر قرآن كريم، در بارة خلافت بعد از خود سخني به ميان آورده است؟

  1. 1972 از 4632