مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند انسان را براي درك و پذيرش حقيقت، ضعيف خلق كرده است؟ مُؤيّد اين مطلب، اذيت و آزاري است كه مردم نسبت به پيامبران روا داشتند; از جمله پيامبر اكرم6 كه در 23 سال زحمت كشيدند، با آن همه سفارشها نسبت به جانشين خود، تنها چند نفر با حضرت عليبودند.

كدام آيه از قرآن مجيد است كه تنها عمل كنندة به آن در زمان نزول، حضرت عليبوده است؟

آيا قرآني كه در دست ماست، همان قرآني است كه توسط حضرت عليجمعآوري شده بود؟

در آيات 8 و 9 سورة حشر سيماي مهاجران و انصار به خوبي نشان داده شده است و در آيه 10 آمده است تابعان مؤمن كساني هستند كه از پيشينيان هيچ كينهاي به دل ندارند. با اين وجود آيا خلفاي ثلاثه مشمول اين آيات ميشوند، يا خير؟

آيا مذهب شيعة جعفري، مخصوص كساني است كه پس از امام صادقحضرت امام موسي بن جعفر ـ امام كاظمـ را قبول دارند، يا كساني كه پس از امام جعفر صادقبه پيروي پسر ديگر ايشان ـ اسماعيل ـ گرويدند و تنها هفت نفر امام را قبول كردند؟

در زيارت آلياسين ميخوانيم: سلامٌ علي آلِ يس، ولي در قرآن آمده است سلام علي اِل ياسين توضيح دهيد كه وظيفة ما در موقع قرائت قرآن چيست؟

در آيه تطهير كه خداوند ميفرمايد: ...لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْس... در معصومين: كه رجس و پليدي نيست، تا خدا آن را ببرد؟ آيا اين تحصيل حاصل نيست؟

آيا امامت حضرت ابراهيمغ باامامت دوازده معصوم: فرقي دارد؟ آيا دوازده امام از پيامبران بغير از پيامبر اكرمافضل هستند؟ آيا حضرت زهرا3 با توجه به اين مادر يازده امام است داراي مقام امامت ميباشد؟

افرادي كه از ايمان كمتري برخوردارند، بر فرض اگر داخل بهشت شدند، آيا امكان هم جواري آنها با پيامبر و اهلبيت: وجود دارد؟

قرآني كه اكنون در دست ما است توسط چه كسي نوشته شده است؟ آيا همان نسخهاي است كه امام عليآن را نوشتهاند؟

چرا حضرت علياز خدا درخواست مال و ثروت نميكرد و زندگي فقيرانهاي داشت، با اين كه ميتوانست چنين درخواستي از خدا بكند؟ و چرا سفره غذاي حضرت ساده بود و مثلاً فقط با آب و خرما افطاري ميكرد؟

با توجه به اين كه افاضة وجود، همواره براي بندگان وجود دارد و گاهي يك رخداد ناگواري براي بچههاي كم سن و سال و يا غيره پيش ميآيد كه به طرز معجزه آسايي نجات پيدا ميكنند، لطفا بفرماييد معنا و مراد از جملة يَحْفَظُونَهُو مِنْ أَمْرِ اللَّه چيست، آيا معناي اين آيه عام است؟

  1. 1976 از 4632