مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نام حضرت عليچند بار در قرآن آمده است؟

برخي با به ميان كشيدن مباحث نژادي و زباني، شور و اشتياق ما را نسبت به قرآن و اهلبيت: ميكاهند، مثلاً ميگويند: قرآن به زبان عربي است و چون ما عرب نيستيم، لازم نيست خيلي قرآن بخوانيم! يا ميگويند: اهلبيت: از نژاد عرب بوده و نميتوانند براي ما فارسي زبانان الگوي مناسبي باشند! پاسخ اين عده چيست؟

چرا هر زمان كه به مشكلي بر ميخوريم به خداوند و امامان معصوم: رو آورده و درخواست كمك ميكنيم؟

مراد از تابعين به احسان در آية 100 سورة توبه چيست و ارتباط آن با حضرت عليرا بيان كنيد.

امام عليدربارة تفسير سورة حمد; يعني اُمّ الكتاب، فرمودهاند: اين سوره، تا آن اندازه تاب تبيين و تفسير دارد كه ميتواند مقدار آن، هفتاد بار شتر كتاب شود; لطفاً اين عبارت مولا را توضيح داده، بگوييد، موضوعات با چنين حجم گستردهاي از تفسير سورة مزبور چه ميتواند باشد؟

در ترجمة قرآن كريم، واژههايي مانند: آدم، انسان، ناس، و...، و نيز كلماتي از اين دست، به يك معنا ترجمه شده; در صورتي كه اهلبيت: فرمودهاند: حتي يك واژه در قرآن كريم، بيهوده و بيمعنا و تفسير خاصي، نيامده است; وانگهي، با به حساب آوردن يك مفهوم، براي همة اين واژهها، خداوند، همة مفاهيم فوق را با يك واژه بيان ميفرمود و لزومي نداشت در قالب واژههاي گوناگون بيان كند; لطفاً بفرماييد نظر شما چيست؟

شأن نزولي كه براي بعضي آيات يا سورههاي قرآن بيان شده، از رسول اكرماست يا از امامان معصوم:؟

محتواي حديث زير از امام صادقچيست: تفقّهوا في الدّين، فانّه من لم يتفقّه في الدّين فهو اعرابي؟

آيه تطهير كدام است لطفاً تفسيرش را بيان كنيد؟

به طور كلي تنها امامان معصوم: به طور كامل به قرآن عمل ميكنند; در روايات آمده است: هر كس به قرآن عمل نكند، قرآن او را لعنت ميكند; حال اگر كسي در حالي كه قرآن ميخواند و تصميم دارد به احكام آن نيز عمل كند; ولي گاهي با فريب شيطان گناه ميكند، چه حكمي دارد، آيا قرآن بخواند بهتر است يا نخواند؟

الف ـ چرا ما به عصمت پيامبران و امامان: اعتقاد داريم؟ ب ـ اگر پيامبران و امامان: معصوم هستند، چرا در قرآن كريم به صراحت آمده است كه پيامبر هم بشري مانند شما است؟

بحث عصمت از كجا سرچشمه گرفته است؟ آيا واقعاً اين عصمت وجود دارد يا يك نوع ايدهآليسم تعصبي است؟

  1. 1977 از 4632