مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سنّيها كه حضرت عليرا به عنوان امام اول قبول ندارند; اين موضوع چه ارتباطي به طرز نماز خواندن آنها دارد؟

چرا سورة فاتحة الكتاب از طرف بنده است، نه خدا؟ و به همين دليل اهل سنت پس از خواندن آن سوره آمين ميگويند.

چگونه ميتوانم حس نزديك بودن و اعتقاد هميشگي به امامان معصوم: و كمك آنها را حفظ كنم؟

آيا تفسيري به نام سواطع الالهام وجود دارد؟ آيا اين تفسير بي نقطه است؟ دراين صورت آيا وي نيز مانند حضرت عليكه خطبه بي نقطه خواندند معجزه كرده است؟

حضرت امام در جملهاي فرمودهاند: تاكنون تفسير براي كتاب خدا نوشته نشده است. با توجه به اين كه تاكنون بيش از هزار دوره تفسير براي قرآن كريم نوشته شده است، به اين تفسيرها نميتوان تفسير گفت؟ آيا روايات و تأويلهايي كه از امامان رسيده، تفسير نيست؟

آيا در آيهاي از قرآن، به طور غيرمستقيم به كشورمان ايران و امامان عزيز: اشاره شده است؟

چرا خداوند براي هر پيامبري، معجزهاي متفاوت قرار داده است؟

لطفاً مرا نسبت به شناخت حضرت امام رضا7 و نوع زندگي و راه و روش زندگاني آن حضرت، آشنا كنيد.

آيا در قرآن كريم دربارة زمان شهادت و تولد پيامبران و امامان: چيزي آمده است؟

مقدار آياتي را كه دربارة اهلبيت نازل شده است، نام ببريد؟

چند دليل محكم و قاطع شيعه در برابر اهلتسنّن را توضيح دهيد؟

ترك اولا را با بيان مصداقهاي آن توضيح داده، بفرماييد با اين كه پيامبران معصوم هستند، آيا دچار لغزش، اشتباه و... ميشوند؟

  1. 1978 از 4632