مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در قرآن در رابطه با حضرت عليآيه نازل نشده است؟ اگر نازل شده نام سوره و آية آن را ذكر كنيد؟

آيا مراد از آيه 31 سورة انبيأ عليو شيعيان او هستند؟

آيه تطهير به چه معناست و دلالت بر چه افرادي ميكند و چرا زنان پيامبر را شامل نميشود؟

كساني كه نامهاي خدا و امامان ندارند و در عوض اسامي مانند: چنگيز، منوچهر و... دارند، آيا عذاب ميشوند؟

در مورد اين كه سر امام حسينداخل تنور قرآن ميخواند، توضيح دهيد كه آيا واقعاً راست بوده است يا خير؟

عدد تكثير يعني چه؟ لطفاً هفت آسمان در قرآن را توضيح دهيد و واژههاي فسق، فجور، عرش، عصمت، عدالت، برّ، احسان، انفاق را به ترتيب از نظر لغوي و اصطلاحي معنا كرده، آنهايي را كه مانند ـ برّ و احسان ـ معناي نزديكي با هم دارند را از يكديگر متمايز كنيد; هم چنين خشيت رامعنا كنيد و آيهاي كه اين مقام را براي علما ميداند را بيان نموده بگوييد كه الف و لام العلمأ، به چه كساني اشاره دارد؟

لطفاً در مورد حضرت فاطمه، پيامبر اكرم، حضرت علي و امام حسن: توضيح دهيد؟

آيا اين كه در بعضي آيات قرآن، خداوند از صحابه تمجيد كرده; ميتوان بعضي از صحابه مانند خليفه اول، دوم و سوم را از اعمال ناشايستي كه انجام دادهاند مبرا دانست؟

چرا خداوند همة انسانها را مانند پيامبران و امامان: طوري نيافريد كه گناه نكنند؟

چرا در بعضي موارد، تلاوت قرآن امامان معصوم: با تلاوت قرآن امروزي ما متفاوت است، آيا در قرآن تحريفي واقع شده است؟

در آية ذَ َلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (ق، 44) آيا منظور از علينا حضرات پيشوايان معصوم به خصوص حضرت اميرمؤمنان عليميباشد؟ زيرا آن حضرت در جايي فرموده: بيدي القيامة... برپايي قيامت به دست من است! خداوند متعال به پيشوايان معصوم چقدر اختيار و اجازه داده است؟

حضرت عليدر نهج البلاغه ميفرمايد: من راههاي آسمان را بهتر از راههاي زمين ميشناسم. آيا اين سخن آيه 7، سوره ذاريات را نيز در بر ميگيرد و منظور آيه حضرت عليميباشد؟

  1. 1979 از 4632