مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پس از توكل به خدا و توسل به پيشوايان معصوم: در اين زمان چه شخصيتي را به عنوان راهنما انتخاب كنم، كساني را به من معرفي كردهاند كه در استان قم هستند، چگونه ميتوانم با آن ارتباط حضوري داشته باشم؟

لطفاً مراتب عقل و وحي را توضيح داده بگوييد محدوديتهاي عقلي در چه مسائلي نمايان ميشود؟

چه سورههاي قرآن بر ضريح امام حسيننوشته شده است؟ چرا؟

چرا پيامبر گرامي اسلامحضرت عليرا در محل غدير خم به جانشيني برگزيد و مثلاً عرفات كه تعداد بيشتري حاضر بودند، اين كار را انجام نداد؟ آيا در قرآن در اين باره اشاره شده است؟

چرا سيدي از طرف مادر نيست؟ در حالي كه همة امامان كه فرزندان رسول الله هستند از طرف مادر به آن حضرت ميرسند؟

دليل تكرار شدن قسمت نخست آية 148 و 149 سوره مبارك بقره; يعني عبارت: و من حيث خرجت فولّ وجهك...، چيست؟ با توجه به مخاطب بودن پيامبر9 در آية شريف مزبور، چنان چه تكرار براي تأكيد باشد، اين كار چه توجيهي خواهد داشت، به ويژه آن كه پيامبر9، معصوم بوده مسائلي از قبيل فراموشي دربارة او بيمعنا است؟

آيا وقتي كه در صحبتهايمان به خدا يا معصومين قسم ميخوريم، مرتكب گناه شدهايم؟

براي نزديكي به اهل بيت: ومحبوبيّت در پيشگاه آنان چه عملي انجام دهيم ؟

امامت يعني چه؟ و امام خميني چگونه به امامت ما در آمد؟

الف) چرا خداوند متعال از همان اول كه انسان را خلق كرد، دين كامل به او نداد؟ آيانمي توانست تنها يك شريعت را ايجاد كند تا بقيه پيامبران همان يك شريعت را تبليغ كنند؟ ب) چرا ساير شريعتها (غير از اسلام) امام ندارند؟ فلسفه وجودي امامان چيست؟

نظر وليّ فقيه تا چه اندازه مانند پيامبر9 و حضرت علياست و چه مقدار در حوزة عناوين ثانوي و احكام متغيّر، ميتواند اعمال نظر كند؟ لطفاً منابع پاسخ را بيان فرماييد.

با توجه به آية ان الله مع الصابرين; چرا خداوند حضرت علي و امام حسن مجتبيرا در جنگ صفين و نبرد با معاويه ياري نكرد، در صورتي كه بر حق بودن آن بزرگواران، حتي براي دشمنان هم روشن بود؟

  1. 1980 از 4632