مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ميزان صبر خداوند متعال چه اندازه است؟ از روزي كه تاريخ بشر را سراغ داريم، حق و حقيقت همواره خانهنشين بوده و ظلم و ظالم حكومت فرمان روايي را بر عهده داشتهاند، جز در طي چهار سال و اندي حكومت حضرت عليو شش ماه خلافت حضرت امام حسنآن هم با آن اوضاع بحراني و يا مثلاً دوران شكوهمند انقلاب اسلامي، از روزي كه تاريخ آمريكا، انگلستان، اسرائيل، روسيه و... همواره ستمگر بودهاند و جز طي چند دوره كوتاه و گذرا، فرود و نشيب همواره فراز داشتهاند و تا جايي كه عقل كار ميكند و انديشه مجال ميدهد اين بي عدالتي ساليان سال هم ادامه خواهد داشت! پس جاي عنايت خداوند كجاست؟ آيا صرف اين كلام كه إِنَّ اللَّهَ لاَيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّيَ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِم ميتوانيم صبر خدا را توجيه كنيم و ملتهاي ستمديده را تا زمان اراده آنها بر تغيير وضعيت خود مستوجب تحمل رنجهاي صدها سال و بلكه هزاران سال بدانيم؟! لطفاً به طور مفصل توضيح دهيد.

مصلحت جهان اسلام ـ و از طرفي حقگرايي شيعه و تعصب برادران اهل سنت; با توجه به همة اينها; چرا نبايد به تفكر و منطق شيعه گردش نكنند؟ چرا ما با آنها سازش نكنيم؟ مگر نه اين كه برادران اهل سنت مأمور به خطاب لا تفرقوا و... ميباشند؟

عطف به پاسخ پرسش 31920 چند نكته به عرض ميرسد. 1. معناي تمثل را از كجا آوردهايد و مستند آن چيست؟ 2. آيا اضطراب مريم در ديدن پيرمردي خوش سيما به ا ندازة ديدن جواني است؟ اين يك شوخي است! 3. آيا به نظر نميرسد مطلب ديگري در كار باشد؟ مثلا جوان بودن در ا لقاي نطفه مؤثر باشد (قواي جواني) به اين معنا كه حتي در معجزه نيز تاجايي كه ضرورت اقتضا نكرد، قوانين طبيعي دخالت دارد؟ 4. چگونه وقتي فرشته ميگويد: من ميخواهم به تو فرزندي ببخشم، اضطراب مريم فرو مينشيند؟ 5. سطر آخر پاسخ نيز يك شوخي است؟

ويژگيهاي مكذبين بر اساس قرآن كريم و روايات معصومان كدام است؟

الف ـ اگر حضرت علي7 از جانب خداوند به خلافت منصوب شده بودند، نبايد به خاطر مصالح اجتماعي يا شخصي، از اين منصب صرف نظر ميكردند; ب ـ آيا اصلاً دليلي بر نصب حضرت در غدير خم وجود دارد؟

چرا در نماز بعد از تشهد بر پيامبر اكرم9 و آل او صلوات ميفرستيم؟ آيا پيامبر اكرم9 نيز چنين صلواتي را ميفرستاده؟ اگر ميفرستاده او كه هنوز اهل بيتي نداشته و به دنيا نيامده بودند؟

آيا درست است كه شيعيان علي7 هيچ يك به جهنم نميروند؟

چگونه ميتوان با استفاده از آيه اول سورة حجرات عصمت رسول اكرم و ائمه اطهار: را اثبات كرد؟

كدام يك از خادمان حضرت زهرا3 با انس با قرآن و پاسخ گويي با قرآن مشهورند؟

كلمه كفواً أحد چگونه خوانده ميشود; نظر علماي اهل تشيع و تسنن در اين مورد چيست؟

كدام يك از قرائتهاي هفتگانه صحيح است و آيات معصومي آنها را تأييد كرده است؟

چرا تعداد پيامبراني كه از طرف خداي تعالي، براي هدايت انسانها آمدند صد و بيست و چهار هزار نفر بودند، ولي تعداد امامان، دوازده نفر بيشتر نيست؟

  1. 1981 از 4632