مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به آگاهي امام از كشته شدن خود، آيا اين كار خود نوعي خودكشي محسوب نميشود؟

با توجه به آگاهي امام از كشته شدن خود، آيا اين كار خود نوعي خودكشي محسوب نمي شود؟

آيا امام حسين (ع) از شهادت خود خبر داشت؟

آيا امام حسين( از شهادت خود خبر داشت؟

با توجه به اينكه شهادت امام حسين( در روز عاشورا است، چرا ما از اول محرم عزاداري و تعزيه مي گيريم؟

ما از در خانه اهل بيت ( چه چيزهائي را گدائي ميكنيم؟

ما از در خانه اهل بيت( چه چيزهايي را گدائي مي كنيم؟

فلسفه سينهزني در عزاي اباعبد الله الحسين (ع) و ديگر ائمه اطهار (ع) چيست؟ و شيعيان با سينهزدن چه هدفي را دنبال ميكنند؟

فلسفه سينه زني در عزاي اباعبدا...الحسين( و ديگر ائمه اطهار( چيست؟ و شيعيان با سينه زدن چه هدفي را دنبال مي كنند؟

فلسفه عزاداري و گريه بر اهل بيت( چيست؟

چه كار كنيم امام رضا (ع) خشنود شوند؟

چكار كنيم امام رضا( خوشنود شود؟

  1. 1999 از 4632