مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بر چه مبنايي قانون اساسي از اين دو قسم، ولايت مطلقه را انتخاب كرده است؟چرا شيعه بر خاك امام حسين (ع) سجده ميكند؟دلايل عقلي ونقلي برتري وفضيلت ائمه معصومين (ع) بر پيامبران اولوالعزم را بيان فرماييد؟چرا مذهب ما به شيعه جعفري معروف است؟ نقش امامان قبل از امام صادق(ع) چه بوده است؟فرق مختلف شيعه كدامند و هر كدام در چه برهه اي زمان به وجود آمدند. دلايل رد يا قبول هر كدام چيست؟چرا حضرت علي(ع) را به شهادت رساندند؟ هدف از اين كار چه بود؟ اگر جواب براي از بين بردن دين بود، چرا؟دلايل فني و تاريخي قانع كنندهاي كه بتوانيم اثبات كنيم كه شيعه صحيحتر و اصوليتر ميباشند چيست؟چرا خداوند ما را مانند امام حسين(ع) نيافريده است؟ با توجه به اينكه خداوند ميدانسته كه امام حسين(ع) خوب بوده است. و انسانها هر چقدر هم خوب باشند باز هم به مقام امامان و امام حسين(ع) نميرسند و ظرفيت رسيدن به چنين مرحلههايي را ندارند. چرا خداوند آن ظرفيت رابه بقيه انسانها نداده تا بقيه انسانها هم بتوانند مثل امام حسين(ع) بشوند؟ميگويند امام حسن(ع) و امام رضا(ع) از زهر و سم كشندهاي كه با آن شهيد شدند اطلاع داشتند، پس چرا با علم به آن باز هم آب يا انگور مسموم را ميل فرمودند؟ يا حضرت علي(ع) از قصد ابنملجم اطلاع كامل داشتند، ولي او را از خواب بيدار كردند تا مأموريت خود را به انجام برساند، آيا اين سه نمونه نوعي خودكشي يا رفتن عمدي به طرف مرگ نيست؟ و حال آنكه قرآن حفظ مال و جان را لازم دانسته، اگر بگوييم اطلاع هم نداشتند، با علم امامت جور در نميآيد.چرا امامت به صورت موروثي قرار گرفت؟چرا پيامبر(ص) صريحتر از اين جانشين خود را انتخاب نكرد مثل گرفتن دست نوشته و امضاء و يا نوشتن كتبي و يا حتي سپردن حكومت به امام علي(ع) در آخرين زمان حيات تا اين همه مشكلات و اختلاف بوجود نيايد؟پس چرا يزيد را آفريد كه اين همه غم در اسلام به وجود آورد؟ او كه ميدانست يزيد كيست و چه خواهد كرد، پس در واقع آوردن يزيد ملعون و امام حسين(ع) و آن صحنهها يعني يك سناريوي از پيش تعيين شده و به عبارتي ديگر بهشتيان و جهنميان از قبل معلوم شدهاند؟ آيا طف در شكم مادر داراي گناهي است كه سبب شقاوت او شود؟ او كه از خود ارادهاي براي به وجود آمدن نداشته؟ و...  1. 2010 از 4632