مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا براي امام حسين((عليه السلام)) گريه مي كنيم؟
آيا عبارت «اگر دين نداريد، آزاده باشيد» از امام حسين((عليه السلام)) است؟
فلسفه لباس سياه چيست . در صورتي كه براي پوشيدن لباس سياه مكروه مي باشد ؟
اگر پوشيدن لباس سياه مكروه است، چرا در ايّام عزاداري امامان معصوم((عليهم السلام)) لباس سياه مي پوشيم؟
آيا پوشيدن لباس سياه در عزاي پيشوايان، امري ضروري است؟
حضرت علي((عليه السلام)) لباسهاي كهنه و وصله دار مي پوشيد و مي فرمود كه حاكم و امير بايد مانند فقيرترين افراد تحت حكومت خود زندگي كند; با اين وجود چرا امام حسين((عليه السلام))لباسهاي فاخر مي پوشيد؟
2- لعن قاتلين معصومين «عليهم السلام » را تك به تك بكنيم بهتر است؟ يا بطور كلي مثل « اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد ؟
آيا لقب «امام بيمار» براي امام چهارم، حضرت سجّاد((عليه السلام)) صحيح است؟
مارقين، ناكثين و قاسطين به وجود آورنده كدام جنگ ها بودند؟

مارقين، ناكثين و قاسطين به وجود آورنده كدام جنگ ها بودند؟
درماه محرم مردان پيراهنهايشان رادرمي آورندويا قسمتي ازبدنهايشان را لخت مي كنندوزنجير ميزنندوپشتشان خون جاري مي شودوتوسط زنجيربه ديگري منتقل مي شودوزنهابالباسهاي نووظاهرآرايش كرده درعزاداري امام حسين (ع)شركت مي كنندحكم آن راتوضيح فرماييد.
مجالس عزاداري امام حسين((عليه السلام)) بايد چگونه باشد؟
  1. 2042 از 4632