مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن كريم(1) در جواب معجزاتي كه كفار از رسول الله((صلي الله عليه وآله)) خواسته بودند آمده است: «آيا من جز بشري هستم كه به]به سوي مردم[ فرستاده شده ام؟» آيا براساس اين آيه داشتن معجزه از سوي رسول الله((صلي الله عليه وآله)) انكار شده است؟
آيا پيامبر((صلي الله عليه وآله)) با استدلال و براهين قاطع مي توانست مردم را متوجه سازد كه من از طرف خدايم تا معجزه لازم نباشد؟
چرا رسول الله((صلي الله عليه وآله)) از كودكي يتيم شد و چرا فرزند پسر از ايشان باقي نماند؟
آيا گفتار كساني كه مي گويند حضرت محمد((صلي الله عليه وآله)) شخص امّي نبود بلكه يك نفر دانشمند زمان خود بوده و چون در آن زمان سطح علم و فرهنگ عربستان خيلي پايين بوده براي اين كه مردم با او ستيزه نكنند اطلاعات علمي خود را به اين صورت به مردم ارائه نموده اس
آيا پيامبر بزرگوار اسلام قبل از رسيدن به پيامبري از مقام خود با خبر بود يا نه؟
آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
علّت اينكه پيامبر گرامي اسلام را محمّد امين لقب دادند چه بود؟
تعبير اينكه فاصله، مابين خدا و پيامبرش به اندازه كماني بودبه چه معني است؟
آيا تمام رفتار و كردار و گفتار پيامبر((صلي الله عليه وآله)) وحي و حكم خدا بوده است؟
آنچه پيامبر((صلي الله عليه وآله)) بيان مي كرد از كجا بود؟
آيا اينكه پيامبر اكرم در بستر قلم و كاغذ خواستند و سخناني فرمودند كه ديگران آن را هذيان تلقي نمودند، بعيد به نظر نمي رسد؟
آيا دعاي پيامبر((صلي الله عليه وآله)) مرگ مستجاب مي شود؟
  1. 2077 از 4632