مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رسول خدا(ص) ميفرمايند: براي نطفههاي خود جاي مناسبي انتخاب كنيد، زيرا زنان نظير برادران و خواهران خود فرزند ميآورند. تكليف دختراني كه خود از صفات كمال برخوردار بوده، ولي از نظر خانوادگي و فاميلي موقعيت خوبي ندارند چيست؟

منظور از مقام محمود كه در سوره اسراء آيه 79 براي پيامبر(ص) مطرح شده چيست؟

آيهاي كه پيامبر(ص) قبل از نزول قرآن بر يهود و نصاري خوانده كدام است؟

آيا درصدر اسلام و نيز در دوره حكومت علي(ع) شخصي را سراغ داريد كه انساني مؤمن باشد، ولي به دليل نداشتن تخصص در زمينه خاصي از سوي حاكم معصوم مسئوليت اجرايي به او داده نشده باشد؟

در بعضي از جاها مي بينيم كه مثلاً با يك عمل خير تمامي اعمال زشت تبديل به حسنات مي شود, مانند آن زن فاحشه كه توانست فردي را از گناه دور بدارد و پيامبر6فرمود: جابگاه او در بهشت است . پس تكليف گناهان قبليش چه مي شود؟

نظر شما دربارهء خوابي كه شيخ احمد در مدينه ديد, چيست ؟ در عالم رؤيا پيامبر6حرف هاي زيادي به او فرمود و در ادامهء وصيت نامه آمده است : اگر كسي اين وصيت نامه را بخواند و براي ديگران نقل نكند,چنين و چنان مي شود؟

شنيده ايم كه حضرت محمد6سايه نداشت . آيا به راستي چنين است ؟

چرا به حضرت نبي گرامي اسلام 6محمد مصطفي مي گويند؟

آيا اين مطلب كه از پيامبر اكرم(ص) صحيح است كه ايشان فرمود: تنها شخصي كه از ابتداي خلقت تا آخر جهان، عزرائيل براي قبض روح بايد از وي اجازه بگيرد، شخص رسول اكرم(ص) ميباشد؟

آيا حضرت محمد (ص) اوّل داراي مقام امامت بودند يا مقام رسالت؟ حضرت قبل از اسلام چه ديني داشته است و به چه طريقي خدا را شناخته و عبادت مي كرد؟

معراج از نظر علمي تا چه حدّ قابل دفاع است؟

پيامبر اسلام قبل از مبعوث شدن به مقام پيامبري از چه ديني پيروي ميكرد؟

  1. 2085 از 4632