مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

گفته شده هجرت مسلمانان از مكه به حبشه 82 نفر بودهاند و مفهوم اين جمله در آيه سورة مائده آمده است. آيا ارتباطي ميان تعداد افراد هجرت كننده و شماره آيه وجود دارد؟

يكي از صفات پيامبر اكرمرحمة للعالمين است، اين صفت چگونه صورت ميگيرد؟

چرا در مورد پيامبر گرامي اسلامكلمة9 به كار ميرود، ولي دربارة پيامبران ديگر كه برخي از آنها صاحب كتاب مقدس نيز بودهاند،7 استعمال ميشود؟ آيا علت وحي بر پيامبر اسلام است؟

آيا هر پياميري، يك صفت مانند حضرت محمد9 داشت؟

در مورد برخي از كلمات قرآن كه در صدر اسلام به صورت غلط املايي نوشته شدهاند، تكليف چيست؟

خداوند متعال، وظيفة تعليم و تبيين قرآن كريم را بعد از رحلت پيامبر اكرمبه عهدة چه كساني قرار داده است؟

در قرآن كريم به اوقات نماز اشاره شده، آيا از اين آيات پنج وقت جداگانه نماز استنباط ميشود يا سه وقت نماز برداشت ميشود؟ اگر پنج وقت استنباط ميشود، خواندن نمازها در سه وعده مجوزي دارد؟ چنان چه سنت پيامبر اكرمدر سه وعده خواندن هم باشد، آيا سنت پيامبر اكرمبا صريح آيات قرآن تعارض ندارد؟!

آيا رسيدن به حقايق ايمان و خداپرستي، به مسلمانان صدر اسلام اختصاص داشته است؟

آيا پيامبران ديگر غير از پيامبر اسلام نيز رحمة للعالمين بودهاند؟ آيا از آيات قرآن ميتوان چنين استفادهاي را كرد؟

با توجه به اين كه پيامبر گرامي براي مردم آن زمان رحمة للعالمين بود، آيا بعد از رحلت نيز باز هم رحمة للعالمين هست؟ لطفاً توضيح دهيد.

نام مقدّس حضرت محمّد6 حضرت داوود و لقمانچند بار در قرآن آمده و حضرت محمد6 چند بار مورد خطاب قرار گرفته است؟

خداوند متعال، دربارة تكبيرگويان و اذان گويان چه فرموده است، هم چنين سخن پيامبر اكرمرا بيان فرماييد؟

  1. 2096 از 4632