مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا سورههاي مدني، بزرگتر از سورههاي مكّي است؟

پيامبر6 چرا ميفرمايد: من دو چيز گرانبها را بين شما به امانت ميگذارم و چگونه اين دو امانت، انسان را نجات ميدهد؟

اعجاز قرآن به چيست؟

اعجاز قرآن به چيست؟

با توجه به آيهي 52 سوره مبارك حج، مراد از القاي شبهه شيطان در تلاوت پيامبر اكرمچيست و همچنين در آيهي 53 اين سوره، منظور از آزمايش بيماردلان و سنگدلان به وسيله القاي شبهه شيطان چه ميباشد؟

در وحي نمودن خداوند به پيامبر به وسيلة جبرئيل شكي نيست، امّا خداوند متعال با اين كه جسم نيست، آيات را چگونه به جبرئيل ميرساند؟

پيامبر اكرمفرموده: بهشت زير پاي مادران است. در اين صورت تمام مادران وارد بهشت خواهند شد و اگر برخي از زنان هم نتوانند وظيفة خود را انجام دهند و گناه بسياري داشته باشندپس از كيفر اعمالشان وارد بهشت خواهند شد. آيا زناني كه براي هميشه از مادر شدن محرومند از اين موضوع مستثنا هستند؟

با توجه به اين كه قرآن معناي تنزيلي دارد، جريان معراج پيامبر اكرمبراي مردم آن زمان چگونه بيان شد؟ مثلاً در منهج الصادقين آمده است كه حضرت فرمودند: ملكي ديديم هزار هزار دست داشت، در هر دست هزار هزار... مردم عرب در آن زمان با فهم پايين خود، چگونه منظور حضرت را فهميدند، آيا شبههاي براي آنها پيش نيامد؟

الف ـ دلايل معجزه بودن قرآن كريم را بيان فرماييد. ب ـ آيا ترجمههاي مختلف قرآن كريم، همانند الفاظ عربي آن، معجزه است؟

خداوند مهربان اول اسم سوره را به پيامبر ميگفت يا آيات سوره را؟

در آيه اول سوره تحريم با توجه به تذكر خداوند به پيامبر مبني بر اين كه حلالي را بر خود حرام كرده بود و... آيا اين عمل پيامبر را ميتوان لغزش دانست؟ در صورت لغزش آيا اين با عصمت پيامبر اكرممنافات ندارد؟

مقصود از آيات ثُـلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َوَّلِين # وَقَلِيلٌ مِّنَ الاْ ?َخِرِين; در سوره واقعه چيست؟ از آن جا كه شيعه در صدر اسلام (قرن اول و دوم هجري قمري) كمتر بوده، ولي الآن تعداد آنها زياد شده لطفاً توضيح دهيد كه اين اتفاق عكس در تاريخ چگونه با آيات مذكور هماهنگ است؟

  1. 2099 از 4632