مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حضرت محمد9 در چه تاريخي به معراج رفتند؟ فرود از معراج در كجا بوده است؟

در سوره مبارك ناس، چرا خداوند به پيامبر اكرمامر ميكند كه از جن به خدا پناه ببرد؟

چرا به حفظ و تلاوت آية الكرسي، براي رهايي از خطر، ايمن سازي سفارش شدهايم، آيا اين دستورها را پيامبر اكرمدادهاند؟

حضرت محمد6 هفت فرزند و نه همسر داشتهاند، ولي در زندگي روزمرة ايشان، تنها از يك فرزندشان، حضرت فاطمة زهرا3 و يكي از همسرانشان، حضرت خديجه كبري، نام برده شده است، چرا؟

از پيامبر6 روايت شده است كه فرمود: به تعداد نفوس انسانها، راه رسيدن به حقيقت وجود دارد. ميخواستم بدانم مقصود حضرت چه بوده و آيا اين حديث نميتواند مورد سوءاستفادة كساني قرار گيرد كه به پلوراليسم و تكثرگرايي معتقد هستند؟

با توجه به كد 28610 كه از پيامبر اكرمحديثي را نقل كردهايد، اگر كسي بخواهد هزار آيه را در هر شب بخواند، اگر در وسط خواندن شام بخورد و بعد ادامه دهد، مقبول است؟ آيا اين امر در يك شب ممكن است؟

چرا قبله مسلمانان از بيت المقدس به مكه مكرمه تغيير يافت؟

آيا همه سورههاي قرآن كريم، تنها در مكه و مدينه و فقط بر حضرت محمد9 نازل شدهاند؟

الف: منظور از نزول دفعي و تدريجي قرآن چيست؟ ب: چرا خداوند انسان را كامل نيافريد؟

كيفيت نزول وحي بر پيامبر اكرمچگونه بوده است، آيا صوت قرآن را ميشنيدند يا به وسيلة قلبشان، آن را احساس ميكردند؟

كدام آيه از قرآن بنا به فرمايش رسول اكرمايشان را پير كرد؟

هر چند وقت يك بار سورههايي از قرآن بر پيامبر اكرم نازل ميشد؟

  1. 2100 از 4632