مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر آدم پيري در خانه باشد طوري كه هيچ يك از اعضاي خانواده به او توجه نكنند و با او بدرفتاري كنند، آيا گناهي مرتكب شدهاند؟ البته شخص پير از جهت عقلي نامتعادل است و به آنها بد و بيراه ميگويد.

چرا برخي سورههاي قرآن، مكي و بعضي ديگر، مدني هستند؟

آيا علم غيب پيامبر و امام تفاوتي با هم دارند (احقاف،9)؟

اگر پيامبر اسلامدر ايران ظهور ميكرد، آيا قرآن به زبان فارسي نازل ميشد؟ (زبان كتابهاي آسماني بر چه اساسي ميباشد؟)

ميدانيم كه لقمه شبههناك و حرام تأثير سويي در اخلاق كودك دارد پرسش اين است كه شيري كه حضرت محمد از حليمه خوردند آيا شبههناك نبود؟ آيا غذايي كه حضرت محمد در بين مردم كافر آن زمان ميخوردند، حرام نبود؟

چرا پيامبر6، در برابر كساني كه مانع فعاليّت او ميشدند، سكوت ميفرمود در حالي كه تنها به ظاهر، اظهار اسلام ميكردند، ولي در درون كافر بودند؟

قرآن در زمان رسول اكرمبه چه نام معروف بوده است؟

از آيه 42 سورة فاطر استفاده ميشود كه پيامبري بر قوم عرب پيش از حضرت رسول اكرم مبعوث نشده است و از آيه 6 سورة مبارك يس استنباط ميشود كه بر آنها پيامبراني آمده است كه انذار شدهاند. آيا اين دو آيه با هم تناقض ندارند؟

در آية 9 سورة مباركة سبأ آمده است: يا يك قطعه از آسمان را بر سرشان فرود آريم. آيا در زمان پيامبر اكرم مردم آسمان را جسم ميپنداشتند؟ آيا در واقع آسمان جسم است آن گونه كه در اين آيه آمده است؟

در آيه 26 سورة احزاب آمده است: گروهي از اهل كتاب را به قتل رساندند و گروهي را اسير كردند. در حالي كه در تاريخ آمده است: در جنگ خندق لشكر كفار فرار كردند و كسي كشته و اسير نشد. لطفاً در اين بار توضيح دهيد.

خداوند متعال در قرآن كريم، خطاب به پيامبر اكرمميفرمايد: ما به حساب تو رسيدگي ميكنيم. حال پرسش اين است كه يك فرد معصوم، چه حسابي ميتواند داشته باشد؟

آيا غير از پيامبر9 شخص ديگري ميتوانست شايستگي پيامبري را داشته باشد؟ لطفاً توضيح دهيد.

  1. 2101 از 4632