مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا غير از پيامبر9 شخص ديگري ميتوانست شايستگي پيامبري را داشته باشد؟ لطفاً توضيح دهيد.

چرا قرآن در زمان پيامبر اكرماعراب گذاري نشد و در زمان خليفه سوم اين كار صورت گرفت. لطفاً بفرماييد قرآن در زمان ما بر اساس چه اصولي اعراب گذاري شده است؟

در آية 113 سورة نسأ خطاب به پيامبر آمده است: گروهي از آنان همت گماشتند كه تو را از راه صواب دور سازند اما... آيا اين آيه به موضوع خاصي اشاره دارد؟

در صورت امكان، نمونهاي از دست نوشتههاي قرآني پيامبر اكرمو ائمه: را ارسال كنيد؟

در زمان حيات پيامبر گرامي اسلامتعداد مسلمانان با تعداد مشركان به گونهاي بوده كه پيامبر9 بتواند با ياري يارانش مشركان را به دين اسلام دعوت كند. پيامبر9 چگونه از قرآن استفاده كردند؟ چه سورههايي پيامبر9 را ياري نمودند؟ قرآن در اين مورد چه ميفرمايد؟ نام سورههايي را در مورد سؤال ذكر شده نام ببريد؟

آيا تنها سوره هايي كه بر پيامبر اكرم نازل شده در قرآن كريم آمده است؟ چرا؟

چرا قرآن يك معجزه است؟

سوره سجده چه موقع بر پيامبر اكرمنازل شد، لطفاً مقداري دربارة آن توضيح دهيد.

قرآن براي چه بر پيامبراكرمنازل شده است؟

معناي كلمة مائده چيست؟ آيا سورة مائده بر اساس داستان خاصي بر پيامبر اكرمنازل شده است؟

در قرآنكريم آمدهاست كه زنان پيامبر اكرممادران مؤمنان هستند(احزاب، 6.); در اين صورت آيا عايشه را ميتوان از اعمالش مبرا دانست؟

آخرين پيامبر چه نام دارد؟ لقبهايش چيست؟

  1. 2102 از 4632