مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً در مورد اين مطلب كه قرآن به وسيلة پيامبر6 نوشته نشده است توضيح دهيد.

چه دليل موجّهي بر خبر ندادن پيامبر اكرماز روح وجود دارد؟

الف ـ سورههاي بقره، نبأ و واقعه، از چندمين سوره هايي است كه بر پيامبر اكرمنازل شده است؟ ب ـ لطفاً چند نمونه از تأثيرهايي كه قرآن بر مردم زمان خود داشته است را بنويسيد.

اولين و آخرين سوره و اولين آيه كه بر پيامبر اكرم9 نازل شده، كدام است؟

پيامبر اكرمبا توجه به آية 23 فاطر كه جز انذار مردم وظيفهاي نداشت، چرا به تشكيل حكومت اقدام كرد؟

در آية سورة بقره ميفرمايد: كافران را چه بترساني و چه نترساني براي آنها يكسان است در حالي كه ميدانيم بعضي از كفار با انذار پيامبر اكرم6 ايمان آوردند، پس چرا قرآن كريم فرموده انذار و عدم انذار پيامبر اسلام6 تفاوتي ندارد؟

چرا درآية 74 سورة توبه، صفت بينياز كردن براي خدا و پيامبر9، مشترك آورده شده است؟

چرا درآية 74 سورة توبه، صفت بينياز كردن براي خدا و پيامبر9، مشترك آورده شده است؟

چرا پيامبراسلام6 همسران متعدد اختيار كرد؟ آيا ميتوانست ميان آنان عدالت را برقرار كند و آيا زنهاي قبلي راضي بودند؟

آيا موقع نزول قرآن، قرآن به صورت قواعد قرآني نازل ميشد؟ براي مثال، در كلمهاي كه بايد ادغام شود، آيا فرشته آن كلمه را با ادغام براي پيامبر6 ميخواند؟

هشدارهاي خداوند متعال در قرآن كريم به نبي اكرم9 يا ساير پيامبران الهي به چه معناست؟

آيا وحي تشريعي است يا تكويني؟

  1. 2103 از 4632