مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

صلوات فرستادن در هنگام نماز واجب هنگام شنيدن نام محمد( چگونه است؟

اگر در هنگام نماز خواندن نام مبارك حضرت محمد (ص) را بشنويم در نماز مستحب يا واجب چه حكمي دارد؟

لطفا بفرمائيد كه نحوه وضو گرفتن بين شيعه و اهل سنت چرا فرق مي كند و از چه تاريخي شروع و اصل وضوي حضرت پيغمبر(ص) چگونه بوده است.

در قرآن آمده است كه ريزه ريزه و ذره ذره اعمال ما مورد حساب و كتاب قرار مي گيرد و ذره اي فرو گذار نمي شود و هر كس نتيجه آنچه را كرده مي بيند و به هيچ كس ظلمي نمي شود. از طرف ديگر در قرآن آمده كه به خاطر وجود پيامبر(ص)و ائمه هدي آنقدر انسانها بخشيده مي شوند كه حد ندارد و خود ائمه مي گويند ديگر كافي است. پس تكليف بقيه كه بخشيده نمي شوند چيست؟ و عده اي در اين دنيا گناه كنند و در آخرت بخشيده شوند؟ اين بي عدالتي در حق بقيه است. لطفاً پاسخ فرماييد؟

چگونه است حكمت خداوند سبحان كه 1400 سال است كه از بعثت پيامبر اكرم (ص) مي گذرد و تا كنون فقط 20 درصد جمعيت دنيا مسلمان شده اند و تقريباً حدود 4 يا 5 درصد شيعه مي باشند كه به عقيده شيعه هدايت شده اند. چگونه اين با حكمت خداوند و لطف و مرحمت او سازگاري دارد كه حداقل 95 درصد مردم در طول اين 1400 سال و حتي بعد از اين گمراه بوده و آمده اند و مرده اند و به جهنم بروند و حتي ممكن است هيچ راه هدايتي هم نديده باشند و همينطور جاهل و بي دين و ... پشت سر هم آمده اند و رفته اند و خواهند آمد و خواهند رفت و هيچ روزنه اي از هدايت، و تكامل و بندگي خدا و ... نديده اند و انگار بي جهت بدنيا آمده اند و رفته اند و يا مي آيند و مي روند چون به هر حال آينده شان عذاب، جهنم، و قهر الهي است.

چرا به جاي اين كه 124 هزار پيغمبر داشته باشيم نميشد 124 هزار و دوازده پيغمبر داشتهباشيم؟

در بسياري از روايات ديني آمده است كه پيامبر اسلام در جريان معراج به عرش خدا فاصله اي كه با خدا داشته به اندازة يك كمان نوراني يا يك دست بوده است، مي خواهم بدانم منظور از اين فاصله فاصله مادي است يا معنوي؟ اگر اين فاصله فاصله اي مادي باشد در اين صورت بزرگي بي اندازه خداوند نقض مي شود و براي خدا حد و مرزي قائل شده اند زيرا پيامبر انسان است و انسان مادي است و معراج پيامبر معراجي جسماني بوده است. و اگر منظور فاصله اي معنوي باشد معراج جسماني پيامبر نقض مي شود زيرا معنويات در روح است و براي جسم درك معنويات غير ممكن. لطفاً توضيح دهيد؟

در قرآن مجيد سوره اقتربت الساعه و النشق القمر به چه مناسبتي به پيغمبر نازل شده است؟

مسجد ضرار به چه معناست؟

موقعي كه حضرت پيامبر اكرم (ص) به معراج دعوت شد هزاران صف از ملائكه و اسرافيل و ميكائيل بودند. در آسمان هفتم حضرت محمد چه ديد؟

با توجه به اين كه 4 نفر از قراء سبعه كلمه »مالك« در سوره حمد را »ملك« خواندهاند و با توجه به تحقيقاتي كه اين جانب در اين مورد داشتم به اين نتيجه رسيدم كه كلمه »ملك« به صواب نزديكتر است. بنا بر روايات پيامبر(ص) هم »مالك« و هم »ملك« ميخواندند. آيا بنده ميتوانم در نمازهاي واجب جمله »مالك يوم الدين« را دو مرتبه پشت سر هم تكرار كنم به گونهاي كه يك بار »مالك« و بار ديگر »ملك« بخوانم؟ يا اين كه »مالك« را در ركعت اول و »ملك« هم در ركعت دوم بخوانم؟ لطفا در اين مورد اينجانب را ياري فرماييد.مداحي كردن براي زنان چه حكمي دارد؟ در ضمن آيا اين گفته صحيح ميباشد كه پيامبر(ص) مداحي را براي زنان حرام كردهاند؟  1. 2107 از 4632