مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يكي از مسائلي كه بهانه قرار داده شده تا اسلام را بر ايرانيان تحميلي نشان دهند اين است كه ميگويند: ايرانيان در طول اين تاريخ زبان خود را حفظ كردند و آن را در زبان عربي محو نساختند. آيا اين ادعا صحيح است؟
آيا موضوع ازدواج امام حسين(ع) با شهربانو دختر يزدجرد سوم و تولد امام سجاد(ع) از او صحت دارد؟
چرا تشيع در ميان ايرانيان نفوذ بيشتري يافت؟
نظام فكري و اعتقادي مردم ايران در دورة مقارن ظهور اسلام چگونه بود؟
آيا اين ادعا كه «دانشگاه جندي شاپور به دست اعراب فاتح از ميان رفت» درست است؟
عكسالعمل ايرانيان در مقابل تبعيضات نژادي و تفاخرات قومي كه توسط بنياميه پايهگذاري شده چه بود؟
آيا اين ادعا كه پيامبر در ابتداء فقط مي خواست قريش را هدايت كند ولي بعد از پيشرفت دركار خود، تصميم گرفت دعوت خود را به همة ملل عرب وغير عرب تعميم دهد، سخن درستي است؟
آيا اسلام براي ايران موهبت بود يا فاجع؟
آيا اين ادعا كه مسلمانان فاتح عرب، كتابخانة اسكندريه وكتابخانة بزرگ ايران را آتش زدند، صحيح است؟
اسلام از ايران چه گرفت و به ايران چه داد؟
خدمات تمدن كهن ايراني به تمدن جوان اسلامي چه بود؟
آيا اين ادعا كه هدف ايرانيان از خدمت به اسلام جبران شكستهاي نظامي بوده ، صحيح است؟
  1. 2142 از 4632