مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا اهل سنت مثل شيعه نماز نمي خوانند و علت تكتف در نماز و سجده نكردن بر مهر را چه مي دانند؟
ِآيا نماز اهل تشيع كاملتر است يا نماز اهل سنت و از چه زماني اختلاف بين آنها سر گرفت
چرا حضرت علي با وجودي كه خودشان قائل بودند كه بخشش بهتر از قصاص است وصيت به قصاص قاتل خود مي كنند
چرا شمشير حضرت علي سر داشت
هدف سياسي مشخصي كه در زندگي امامان شيعه: دنبال ميشد چه بود؟

غاري كه اصحاب كهف در آن بودند و نيز نام پادشاه آن زمان چه بود؟

با حساب مختصري عمر پيدايش به 7 يا 8 هزار سال ميرسد، اين مسأله با كشفيات حاضر كه از بقاياي انسانهاي عهد حجر به دست آمده و اين بقايا بيشتر از اين تاريخ است چگونه قابل توجيه است، آيا پيش از آدم انسانهايي بودهاند؟

بخت النصر چه كسي بود؟

اصحاب رسّ، چه كساني بودند و نظر مفسران، در اين باره چيست؟

واقعة اصحاب كهف در چه سالي و در كجا اتفاق افتاد؟

چه كسي دستور داد براي ديدن خداوند، برج بسازند؟

دربارة جرجيس چه اطلاعاتي در دست است؟

  1. 2150 از 4632