مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا وقتي گرفتار جنگ بوديم اجناس گران نبود؟
چرا پول ايران ارزش جهاني ندارد؟
چرا قيمت اجناسي كه در داخل كشور توليد مي شود بيشتر است؟
كي گراني از بين خواهد رفت و اگر گراني تمام نشود جامعه چه مي شود؟
چرا دولت در مقابل گران فروشي و احتكار اقدام نمي كند؟
خط فقر و زنده ماندن با تقريب اضافي در ايران چقدر است؟
نوسازي صنعتي در كشور ايران، كره و ژاپن تقريبا همزمان شروع شده است ولي آنها به پيشرفت اقتصادي دست يافته اند و ما هنوز مصرف كننده ايم؟
چگونه مي توان حس همكاري را ميان مردم ايجاد كرد، تا باعث رشد و ارتقاي كيفيت كالا و خدمات شود و از وابستگي به نفت خودكفا شويم؟
آيا مالكيت خصوصي مورد تأييد اسلام است؟
شهيد بهشتي(ره) در اظهاراتش صريحا بيمه را رد كرده و نظرياتي دربانكداري دارند كه بر اساس آن، نظام فعلي ربوي است لطفاتوضيح دهيد.
آيا مالكيت خصوصي در اسلام توصيه شده است يا خير؟
اگر بخواهيم با اقوام و طوايف و اقليّت هاي مذهبي ارتباط داشته باشيم چه معيارهايي بايد رعايت شود؟
  1. 217 از 4632