مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دليل اعطاي علم تعبير خواب توسط خداوند به حضرت يوسف چه بود؟

اضافه بر زيبايي يوسف، چه چيزهايي سبب علاقه همسر عزيز مصر به او شد؟

هنگامي كه حضرت يوسف از كسي كه با او در زندان بود، خواست كه هنگامي كه آزاد شد، شفاعتش را نزد شاه بكند، چرا يوسف پس از اين سخن چند سال در زندان ماند؟

داستان خواب معروف عزيز مصر چه بود و يوسف چگونه آنرا تعبير كرد؟

تعبيري كه حضرت يوسف از خواب عزيز مصر كرد چقدر حساب شده بود؟

حضرت يوسف(ع) چگونه از سالهاي قحطي براي پايان دادن به استثمار طبقاتي و فاصله ميان قشرهاي مردم مصر استفاده كرد؟

چرا يعقوب هنگامي كه فرزندانش جهت گرفتن آذوقه، در زمان قحطي، به مصر مي​رفتند به آنها گفت كه همگي از يك دروازه وارد شهر نشوند؟

داستانهايي كه سبب شد برادران يوسف، در بارگاه عزيز مصر اظهار كنند كه يوسف هم مانند بنيامين دزد بوده است و به آن داستانها دست آويزند، چه بود؟

چگونه يعقوب(ع) بوي پيراهن يوسف را كه خود يوسف، از مصر براي او فرستاده بود حس كرد؟

چگونه يعقوب بوي پيراهن يوسف را كه از مصر براي او فرستاده بود فهميد، ولي افتادن او درچاه كه در نزديكيش اتفاق افتاده بود را نفهميده بود؟

يعقوب با استشمام بوي پيراهن يوسف چگونه بينايي خود را باز يافت؟
هنگامي كه يعقوب پس از سالها يوسف را ديد و از او خواهش كرد كه داستان به چاه انداختنش را تعريف كند، دقيقاً چه شد؟

  1. 2207 از 4632