مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شيخ شلتوت كه بود؟
آيهالله هبةالدين شهرستاني كه بود؟
آيتاللّه آشتياني كه بود؟
آيتالله العظمي ميلاني كه بود؟
آيتالله سيد علي بهبهاني كه بود؟
خطيب توانا، حاج سيد علي محمد وزيري كه بود؟
آيتالله سيد محمد باقر صدر كه بود؟
آيتالله دستغيب كه بود؟
حاجيه خانم نصرت بيگم امين كه بود؟
آيتالله العظمي حاج سيد احمد خوانساري كه بود؟
حاج شيخ عباسعلي اسلامي كه بود؟
آيتالله سيد حسن خرسان كه بود؟
  1. 2231 از 4632