مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درباره عدالت حضرت علي(ع) توضيح دهيد.
درباره گذشت و جوانمردي حضرت علي(ع) توضيح دهيد.
چه عواملي باعث انحراف و كاهش ايمان مردم به حضرت عيسي(ع) گرديد؟
عكس العمل قريش در مقابل هجرت مسلمانان به حبشه چه بود؟
قريش براي فرو نشاندن موج اسلام چه پيشنهادي به پيامبر(ص) نمودند؟
قطري بن فجائه كيست؟
دربـاره وسـيله نابودي قوم ثمود در قرآن تعبيراتي است كه با هم تضاد دارند مثلا درآيه78 سوره اعراف وسيله نابودي اين قوم زلزله ذكر شده اما آيه 13 سوره فصلت برمي آيد كه صاعقه آنها را نابود كرد و در آيه 5 سوره حاقه آمده : بوسيله يك عامل ويرانگر ( طاغيه ) از ميان رفتند ؟
از سرگذشت قوم ثمود چه نكتهها و عبرتهايي ميگيريم؟
چرا عذاب بر قوم صالح نازل شد و كيفيت عذاب چگونه بود؟
با توجه به آية 70 سورة توبه، مؤتفكات يعني چه و به قوم لوط و شعيب چه ميگويند؟

فلسفه قيام امام حسين (ع) چيست
قيام حسين بن علي، نواده امام مجتبي((عليه السلام))، معروف به قيام فخ در زمان كدام خليفه بوده است؟
  1. 2266 از 4632