مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد زندگي حضرت مسيح(ع) بصورت مختصر توضيح دهيد؟
اگر حضرت آدم(ع) به عنوان پيامبر خداوند از همان ابتداي خلقت مردم را به خداپرستي و... دعوت نمي كرد پس شروع بت پرستي از كي بود؟
لطفا درباره پيدايش فرقه بهاييت و عقايد آنها توضيح دهيد.
كميل كيست؟
كنيز پيامبر كيست؟ و قرآن از چه چوبي نام برده است؟

حضرت علي درچه حالي به شهادت رسيدند
علل گرايش ايرانيان به اسلام و تشيّع چه بوده است؟
دستور پيامبر اسلام براي كتابت نامه در آخرين لحظات عمر، با چه عكس العملي مواجه شد؟
لقمان كه بود ؟
لقمان حكيم كيست؟
در داسـتان حضرت لوط آمده است كه ايشان براي آنكه قومش با فرشتگاني كه به صورت چند مرد ميهمان ايشان بودند , مرتكب عمل زشت لواط نگردند , به قوم خود مي گويدكه با دختران پاكيزه او همبستر شوند , بدون ذكر ازدواج . آيا زنا نيز فحشا وزشت نيست ؟
از آيـات سـوره هـود برمي آيد هنگامي كه آن قوم بي آزرم از وجود ميهمانهاي لوطبا خبر شدند به سـرعـت به سراغ آنها آمدند و در نظر داشتند مزاحم آنها شوند لوطكه هنوز فرشتگان را نشناخته بـود , سـخـت نـاراحت شد ولي رسولان پروردگار خود را به لوط معرفي كرده و به او گفتند : نترس و غمگين مباش هرگز نمي توانند آسيبي به تو وارد كنند بر طبق اين آيات ترس و اندوه لـوط مـربـوط بـه خودش نبوده بلكه ازاين بيم داشت كه مزاحم ميهمانهايش شوند اما جوابي كه فرشتگان دادند , مربوط به نجات لوط و خانواده اش بود و اين دو با هم سازگار نيست
  1. 2272 از 4632