مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگـر موسي عليه السلام معصوم بوده پس چرا مرتكب قتل نفس شدند و از خدا درخواست بخشش كردند ؟
شبهه مربوط به عصمت حضرت موسي (ع ) و پاسخ آن را بيان كنيد .
شبهه مربوط به عصمت حضرت موسي (ع ) و پاسخ آن را بيان كنيد .
بـا آنـكـه حضرت موسي (ع ) پيامبر بود چگونه از خداوند درخواست كرد كه او را ببينددر حاليكه افراد عادي نيز مي دانند كه خداوند قابل رويت نيست ؟
موسي (ع ) كه پيامبر بزرگ و اولواالعزم پروردگار بود و به خوبي مي دانست , خداوندنه جسم است و نـه مـكـان دارد و نه قابل مشاهده و رويت است چگونه چنين درخواستي كه حتي در شان افراد عادي نيست از پروردگار كرد ؟
آيا تبديل عصا به مار عظيم ممكن است ؟
در آيـه 142 سـوره اعـراف مي گويد : ما به موسي سي شب وعده گذارديم سپس آن را با ده شب ديـگر تكميل نموديم سئوال اين است كه چرا وعده چهل روز كه يك جا بيان نشده درحالي كه در آيـه 51 سـوره بـقره اين چهل روز بصورت واحد ذكر شده است ثانيا اين چهل روز موافق چه ايامي بوده و چرا تعبير به چهل شب شده است ؟
چـگـونـه موسي (ع ) به برادر خود گفت : در اصلاح قوم بكوشد و از پيروي راه مفسدان خودداري كند با اينكه هارون پيامبر بود و معصوم و هرگز پيرو طريق مفسدان نبود
آيا موسي تنها يك اربعين به ميقات رفت و در همين اربعين بود كه احكام تورات وشريعت آسماني خود را از طريق وحي دريافت داشت و نيز در همين اربعين بود كه جمعي از بزرگان بني اسرائيل را به عنوان نماينده همه قوم با خود برد , يا شاهد نزول احكام تورات باشند و نيز به آنها بفهماند كه خداوند به هيچ وجه با چشم مشاهده نمي شود ؟ و يا اينكه اربعين هاي متعددي بوده ؟ در يكي تنها بـراي گـرفـتـن احـكـام ودر ديـگري همراه بزرگان بني اسرائيل و احتمالا اربعين ديگري براي مـقاصدي غير ازاينها با خداوند ميعاد داشته است ( چنانكه از سفر خروج تورات كنوني از باب 19تا 24 نيز چنين استفاده مي شود )
پـس از آنـكـه مـوسي درخواست كرد پروردگارش را ببيند , خداوند بر كوه جلوه كرد ,موسي از مشاهده اين صحنه مدهوش به روي زمين افتاد وقتي به هوش آمد گفت : من توبه مي كنم مگر مـوسـي كـار خـلافي انجام داده بود ؟ چه اينكه اگر اين درخواست رااز طرف بني اسرائيل كرده عـمـلـي بـر طـبق ماموريت بوده است و انجام وظيفه نموده واگر براي خودش به منظور شهود باطني سئوال كرده , اين هم كار خلافي محسوب نمي شود ؟
موسي و هارون بدون شك هر دو پيامبر بودند و معصوم اما قرآن در سوره طه بحث ومشاجره اي را از آنها در جريان گوساله پرستي بني اسرائيل نقل مي كند كه عتاب وخطاب شديد از ناحيه موسي و دفاعي كه هارون از خودش مي كند چگونه قابل توجيه است ؟
هنگامي كه از موسي درباره كشتن يكي از قبطيان سوال شد گفت : من اين كار راانجام دادم در حالي كه از بي خبران بودم و اين پاسخ با مقام موسي و عظمت كيان او منافات دارد
  1. 2279 از 4632