مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر نوح عليه السلام معصوم بودند , پس چرا از خداوند درخواستي كردند كه شايسته نبود . فلا تسالن ما ليس لك به علم ( هود / 46 ) .
اگر نوح عليه السلام معصوم بودند , پس چرا از خداوند درخواستي كردند كه شايسته نبود . فلا تسالن ما ليس لك به علم ( هود / 46 ) .
اصول دين و شريعت حضرت نوح عليه السلام چه بوده است ؟
منظور از تنور در آيه 40 سوره هود چيست ؟ آيا طوفان زمان نوح ( ع ) جهاني بود؟
در زمان عبداللّه (پدر حضرت محمد6 و عبدالمطلب (پدربزرگشان ) و عبدالهاشم (جدبزرگشان ) چه پيامبراني و داراي چه كتاب يا كتاب هايي بودند؟

آيين پيامبر اكرم 6و نياكان او قبل از اسلام چه بود؟

در داسـتـان فـرزندان آدم عليه السلام آمده است كه هابيل به قابيل مي گويد وقتي تومرا به قتل برساني گناهان من نيز بر گردن تو خواهد بود و من پاك خواهم شد . ان تبوء باثمي و اثمك . لازمه اين مطلب آن است كه بتوان انساني را به جرم انساني ديگر مواخذه كرد . و اين حكم مخالف عقل است و قرآن مي گويد : لا تزرووازره وزر اخري ( نجم / 38 ) .
هابيل و قابيل و فرزندان حضرت آدم ( ع ) با چه كساني ازدواج كردند؟
در سـوره بقره مي خوانيم كه هاروت و ماروت دو فرشته الهي بودند كه براي مبارزه بااذيت و آزار ساحران به تعليم مردم پرداختند , آيا براستي فرشته مي تواند معلم انسان باشد ؟
حقيقت ماجراي هاروت و ماروت دو فرشته الهي كه اينهمه افسانه ها و اساطير در موردآن ساخته شده چه بود ؟
هاروت و ماروت كه در قرآن آمده چه كساني هستند؟
اگـر هـارون برادر موسي عليهماالسلام معصوم و پيامبر بوده , پس چرا حضرت موسي (ع )او را از تبعيت مفسدان نهي و به اصلاح امور امر مي كند ؟
  1. 2281 از 4632