مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فراز هفتم از خطبه چهارم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به آگاهي خويش از ايمان ظاهري ناكثين اشاره مي‎كند چيست؟
تفسير فراز هشتم از خطبه چهارم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به توصيف رهبري و نگهباني خويش از مسير حقيقت پرداخته چيست؟
تفسير فراز نهم از خطبه چهارم نهجالبلاغه كه در آن امام علي از به سخن درآوردن واقعياتي كه ظاهري خاموش دارند سخن مي‎گويد؟
تفسير فراز دهم از خطبه چهارم نهجالبلاغه كه در آن امام علي حق‎مداري خويش را از روزي كه آن را شناخته بيان مي‎كند چيست؟
تفسير فراز نهم و دهم از خطبه پنجم نهجالبلاغه كه در آن امام علي از انس خود با مرگ سخن مي‎گويد چيست؟
تفسير فراز يازدهم از خطبه پنجم نهجالبلاغه كه در آن امام علي دليل سكوتش را توصيف ميكند چيست؟
تفسير فراز پنجم از خطبه پنجم نهجالبلاغه كه در آن امام علي زمامداري را به آب كثيف تشبيه مي‎كند چيست؟
تفسير فراز ششم از خطبه ششم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به بيان پايمال شدن حق خويش بعد از رحلت پيامبر ميپردازد چيست؟
تفسير فرازهاي نوزدهم تا بيستويكم خطبه شانزدهم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به اكثريت بودن باطل و اقليت بودن حق ميپردازد چيست؟
تفسير فراز پنجم از خطبه شانزدهم نهجالبلاغه كه در آن امام علي(ع) انحراف امت از مسير تكامل را به آنها متذكر مي‎شود چيست؟
تفسير فراز بيست و دوم از خطبه شانزدهم نهجالبلاغه كه امام درباره عدم بازگشت آنچه به گذشته خزيده سخن مي‎گويد چيست؟
تفسير فراز دوازدهم از خطبه شانزدهم نهجالبلاغه كه در آن امام علي از اطلاع خويش از سرنوشت آينده سخن مي‎گويد چيست؟
  1. 2314 از 4632