مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فراز چهاردهم از خطبه چهارم نهجالبلاغه كه در آن امام علي اطمينان شخص تشنه به آب را مانع عطش او ميداند چيست؟
تفسير فراز سوم از خطبه پنجم نهجالبلاغه كه در آن امام علي مردم را از فخر فروشي نهي كرده چيست؟
تفسير فرازهاي بيستويكم تا بيستوچهارم خطبه هفدهم نهجالبلاغه كه به موضوع فهم و درك قضات نادان پرداخته چيست؟
تفسير فراز بيستونهم خطبه هفدهم نهجالبلاغه كه به موضوع ناتواني جاهل در قضاوت پرداخته چيست؟
تفسير فراز سي‎ام از خطبه هفدهم نهجالبلاغه كه شايسته نبودن نادان براي ستودن و مدح را بيان ميكند چيست؟
تفسير فرازهاي سيويكم و سيودوم خطبه هفدهم نهجالبلاغه كه به توصيف افرادي پرداخته كه از ناداني به انكار رأي و نظري ميپردازند چيست؟
تفسير فراز سيوسوم خطبه هفدهم نهجالبلاغه كه به توصيف افرادي پرداخته كه ناداني خود را ميپوشانند چيست؟
تفسير فرازهاي سيوچهارم و سيوپنجم خطبه هفدهم نهجالبلاغه كه به نتايج بيدادگري قضات نادان پرداخته چيست؟
تفسير فراز سيوششم خطبه هفدهم نهجالبلاغه كه امام از ناداني مردم شكوه دارد چيست؟
تفسير فرازهاي پنجم و ششم خطبه هجدهم نهجالبلاغه كه به تصديق آراء متضاد قضات توسط رهبري نادان اشاره دارد چيست؟
تفسير فرازهاي هفتم تا نهم خطبه هجدهم نهجالبلاغه كه به وحدانيت خدا، نبي و كتاب آسماني اشاره دارد چيست؟
تفسير فراز پنجم خطبه نوزدهم نهجالبلاغه كه در آن امام به تحقير اشعث بن قيس مي‎پردازد چيست؟
  1. 2315 از 4632