مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فرازهاي پنجم و ششم خطبه بيستم نهجالبلاغه كه به موضوع خودخواهي به عنوان مانع فهم حقيقت پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي هفتم تا نهم خطبه بيستم نهجالبلاغه كه درباره امكان دسترسي به واقع براي شخص نادان چيست؟
تفسير فرازهاي دهم تا دوازدهم خطبه بيستم نهجالبلاغه كه عبرتانگيز بودن حقايق و حوادث را بيان ميكند چيست؟
تفسيرفرازهاي يازدهم و دوازدهم خطبه بيستودوم نهجالبلاغه كه امام علي(ع) به توبيخ بيعتشكنان پرداخته چيست؟
تفسيرفرازهاي سيزدهم تا پانزدهم خطبه بيستودوم نهجالبلاغه كه امام علي(ع) از موقعيت خود در برابر حادثه قتل عثمان دفاع ميكند چيست؟
تفسيرفرازهاي پانزدهم تا هفدهم خطبه بيستوسوم نهجالبلاغه كه امام علي(ع) به توصيف مال و فرزندان در دنيا پرداخته چيست؟
تفسيرفرازهاي چهارم تا ششم خطبه بيست و چهارم نهجالبلاغه كه امام علي(ع) جهاد با مخالف را تجويز نمودهاند چيست؟
تفسيرفرازهاي نهم تا شانزدهم خطبه بيست و پنجم نهجالبلاغه كه امام علي(ع) تسلط و پيروزي دشمنان را پيشبيني ميكند چيست؟
تفسيرفرازهاي هفدهم و هجدهم خطبه بيستوپنجم نهجالبلاغه كه امام علي(ع) گلايه از امين نبودن افراد جامعه آنروز ميكند چيست؟
تفسيرفراز 24 و 25 خطبه بيستوپنجم نهجالبلاغه كه امام علي آرزوي داشتن سواراني از قبيله بني فراس را بيان ميكند چيست؟
تفسير فرازهاي 15 تا 20 خطبه بيستوششم نهجالبلاغه كه حال امام علي(ع) پيش از بيعت را توصيف ميكند چيست؟
تفسيرفرازهاي 21 تا 23 خطبه بيستوششم نهجالبلاغه كه در آن حضرت علي بيعت عمروعاص و معاويه را توصيف ميكند چيست؟
  1. 2316 از 4632