مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فراز سوم خطبه سي و دوم نهج البلاغه كه در آن امام علي (ع) شيوع جور و جفا در زمان خود را توصيف ميكند چيست؟
تفسير فراز هشتم از خطبه سي و دوم نهج البلاغه كه در آن امام علي (ع) به توبيخ بياعتنائي به حوادث كوبنده زندگي مي پردازد چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و ششم تا چهلم خطبه سي و دوم نهج البلاغه كه حضرت به توصيف وضعيت خردمنداني كه از جامعه طرد شده اند پرداخته است چيست؟
تفسير فراز چهل و يكم تا چهل و پنجم خطبه سي و دوم نهج البلاغه كه در آن حضرت مردم را توصيه به ناچيز شمردن مظاهر دنيا مي‎كند چيست؟
تفسير فرازهاي شانزدهم تا بيستم خطبه سي و سوم نهج البلاغه كه در آن امام علي (ع) به آمادگي هميشگي خويش براي مبارزه اشاره ميكند چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و يكم تا بيست و پنجم خطبه سي و سوم نهج البلاغه كه در آن امام علي (ع) به توصيف جايگاه و شخصيت خود در برابر قريش ميپردازد چيست؟
تفسير فرازهاي ششم و هفتم خطبه سي و دوم نهج البلاغه كه امام علي (ع) در آن به بيان جهل و ناداني مردم پرداخته چيست؟
تفسير فراز دوم تا ششم خطبة شصت و چهارم كه در مورد پيشدستي به اعمال صالح ايراد شده چيست؟
تفسير فراز پنجم از خطبه69 كه دربارة روحية سپاهيان امام علي مي‎باشد، چيست؟
تفسير فراز 12 تا آخر خطبة69 كه در آن امام علي شديداً از اصحاب خود انتقاد مي‎كند، چيست؟
تفسير فراز 10 تا آخر خطبة71 كه در آن امام علي از اصحاب خود گِله مي‎كند و مي‎گويد كه به من نسبت دروغ داده‎ايد، چيست؟
تفسير فراز 30 تا آخر خطبه هفتاد و دوم كه در آن امام علي براي پيامبر خدا دعا مي‎كند، چيست؟
  1. 2318 از 4632