مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

انسان مي تواند جهان را مسخّر خويش سازد و فرشتگان را به خدمت خويش بگمارد . معناي تسخير جهان و به خدمت گماردن فرشتگان چيست؟
چه زماني روح در بدن انسان دميده مي شود؟
آيا انسان ذاتاً مادّي است يا معنوي يا هر دو؟
آيا اين عقيده صحيح است كه مغز انسان داراي ظرفيّتي خاص است و وقتي اين ظرفيّت تكميل شد منجر به ديوانگي انسان مي شود؟
چرا خداوند انسان را اشرف مخلوقات قرار داده است؟
چرا انسان از فرشتگان برتر است؟
آيا اخلاق و اميال انسان تابع قاعده و نظم مشخّصي است؟
چرا بسياري از كارهاي انسان با محاسبات مادّي مطابقت نمي كند؟
مادّه انسان قبل از يافتن صورت انساني چيست؟
آيا فرد ديوانه وجود خود را ادراك مي كند؟
آيا روح انسان قبل از آمدن به اين جهان آفريده شده است؟
آيا شخصيّت انسان همان بدن و جسم اوست؟
  1. 232 از 4632