مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فراز دوم تا چهارم خطبه هشتادوهشتم كه دربارة جبّاران ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز بيستم تا آخر خطبه هشتادوهشتم كه در آن علي(ع) ميفرمايد: «گويي هر شخصي از آنان امام خويشتن است و…» چيست؟
تفسير فراز بيستوششم تا سيام خطبه هشتادونهم كه در آن علي(ع) روش خود را در آگاه ساختن مردم به حقايق مانند روش پيامبر دانسته، چيست؟
تفسير فراز سيزدهم تا هفدهم خطبه نود كه در آن علي(ع) خدا را ابداع كنندة خلق و وارث آن دانسته، چيست؟
با عنايت به فراز چهاردهم خطبه نود كه ميفرمايد: «خدا معبود و رازق خلق است» چرا بسياري از انسانها غير خدا را ميپرستند؟
تفسير فراز بيستوپنجم تا سيوچهارم خطبه نود كه درباره «عذاب» و «رحمت» خداوند ايراد شده، چيست؟
تفسيرفراز سيودوم خطبه نود كه در آن علي(ع) ميفرمايد: «هر كس از خدا مسألت كند، عطايش فرمايد» چيست؟
تفسيرفراز سيوچهارم خطبه نود كه در مورد سپاسگزاري از خداوند ايراد شده چيست؟
تفسير فراز هيجدهم خطبه نود كه در آن علي(ع) ميفرمايد: «خلائق مانند عيال او هستند…..» چيست؟
تفسير فراز پنجاه و هفتم تا شصت و هفتم خطبه نود و يك كه در آن علي(ع) ميفرمايد: «اوهام بشري نميتوانند عمق جلال و قدرت خدا را درك كنند» چيست؟
تفسير فراز شصت و هشتم تا هفتاد و نهم خطبه نود و يك كه در آن علي (ع) ميفرمايد:» خداوند خلق را بدون مثالي از پيش, ابداع فرمود... « چيست؟
تفسير فراز نودوهشتم تا صدو چهارم خطبة نود و يك كه در آن علي(ع) ميفرمايد: »خداوند خلق را متين و محكم فرموده و... « چيست؟
  1. 2322 از 4632