مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فرازهاي بيستونهم تا سيهفتم خطبه صدوهشتم نهجالبلاغه كه در آن امام گروهي از مردم را به قالبهائي بيروح و ارواحي بيقالب تشبيه ميكند چيست؟
تفسير فرازهاي سوم تا نهم خطبه صد و نهم نهجالبلاغه كه درباره نياز كائنات به خالق سخن ميگويد چيست؟
تفسير فرازهاي سيزدهم تا چهاردهم خطبه صدونهم نهجالبلاغه كه به بيان قابل رؤيت نبودن خداوند با چشم ظاهري پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي سي و سوم تا سي و ششم خطبة صد و بيست و دوم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي به جايگاه وحدت و هماهنگي ميان مسلمانان پرداخته چيست؟
تفسيرفرازهاي نوزدهم تا بيستودوم خطبه صدوبيستوچهارم نهجالبلاغه كه امام علي درباره رعايت نظم در ميان لشگريان ميفرمايد چيست؟
تفسيرفرازهاي يكم تا پنجم خطبه صدوبيستوسوم نهجالبلاغه كه در آن امام علي(ع) اصحابش را به دفاع از ياراني كه توان دفاع از خود را ندارند توصيه ميكند چيست؟
تفسيرفرازهاي ششم تا نهم خطبه صدوبيستوسوم نهجالبلاغه كه در آن امام علي(ع) به بيان مرگ در حال اطاعت از امر خداوند كه با سعادتترين مرگهاست پرداخته چيست؟
تفسيرفرازهاي دوم تا دهم خطبه صدوبيستوچهارم كه در آن امام علي به تحريك يارانش بر جهاد پرداخته چيست؟
تفسيرفرازهاي سي‎ام تا سيوسوم خطبه صدوبيستوچهارم كه در آن امام علي اشتياق خود را به جهاد بيان ميكند چيست؟
تفسيرفرازهاي سيوچهارم تا سيوششم خطبه صدوبيستوچهارم نهجالبلاغه كه در آن امام علي از خداوند هلاكت تبهكاران (سپاه معاويه) را ميطلبد چيست؟
تفسيرفرازهاي سيوهفتم تا چهلوپنجم خطبه صدوبيستوچهارم نهجالبلاغه كه در آن امام علي(ع) سياستهاي رزمي لازم براي نابودي دشمن را بيان ميكند چيست؟
تفسيرفرازهاي دوم تا پنجم خطبه صدوبيستونهم نهجابلاغه كه در آن امام علي به سير نزولي زندگي به سوي مرگ اشاره ميفرمايند چيست؟
  1. 2324 از 4632