مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فرازهاي چهاردهم تا هيجدهم خطبه صدوسيدوم كه درباره بيتأثير بودن استقبال و رويگرداني مردم از انسانهاي رشد يافته ايراد شده چيست؟
تفسير فرازهاي نوزدهم تا سيوپنجم خطبه صدوسيودوم كه درباره عبرت گرفتن از تبديل خانهها به قبر و انتقال اموال به وارثان و لزوم آمادگي براي مرگ ايراد شده چيست؟
تفسير فرازهاي هشتم تا يازدهم خطبه صدوسيسوم كه در توصيف قرآن ايراد شده چيست؟
تفسير فرازهاي دوازدهم تا پانزدهم خطبه صدوسيوسوم كه در توصيف پيامبر ايراد شده چيست؟
تفسير فرازهاي سيوسوم تا سيوهشتم خطبه صدوسيوسوم كه درباره صورتهاي خندان و درونهاي كينهتوز مردم نسبت به يكديگر، ايراد شده چيست؟
تفسير خطبه صدوسيوچهارم كه درباره مشورت عمر با علي(ع) هنگام رفتن به جنگ روم، ايراد شده چيست؟
تفسير خطبه صدوسيوپنجم كه در خطاب به مغيرة بن اخنس كه گفت: «من از عهده علي بر ميآيم» ايراد فرمود چيست؟
تفسير فراز دوم خطبه صدوسيششم كه درباره اختياري بودن بيعت مردم با علي(ع) ايراد شده چيست؟
تفسير فراز ششم خطبه صدوسيوششم كه در آن علي ميفرمايد: «به خدا سوگند داد مظلوم را از ظالمش ميستانم» چيست؟
تفسير فرازهاي دوم تا هفتم خطبه صدوسيهفتم كه درباره اقدامات نادرست طلحه و زبير در برابر علي(ع) ايراد شده چيست؟
تفسير فراز هشتم خطبه صدوسيوهفتم كه علي(ع) ميفرمايد: «من امري را به كسي مشتبه نساختهام و ....» چيست؟
تفسير فرازهاي نهم تا پانزدهم خطبه صد و چهل و سوم نهج‎البلاغه كه درباره نتايج وخيم گناهان است چيست؟
  1. 2326 از 4632