مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فرازهاي دوم و چهارم خطبه صدوپنجاه و سوم نهجالبلاغه كه در بيان صفات گمراهان ميباشد چيست؟
تفسير فرازهاي چهل و چهارم تا پنجاهم خطبه صد و پنجاه و سوم نهجالبلاغه كه در آن امام علي انسانها را به تعقل دربارة خويشتن دعوت ميكند چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و پنجم تا سي يكم خطبه صد و پنجاه و چهارم نهجالبلاغه كه دربارة لزوم تطابق ظاهر و باطن در پاكي و ناپاكي ميباشد چيست؟
تفسير فرازهاي دوم تا چهارم خطبه صدوپنجاهودوم نهجالبلاغه كه درباره صفات خداوند ميباشد چيست؟
تفسير فرازهاي پانزدهم تا بيستوچهارم خطبه صدوپنجاهودوم نهجالبلاغه كه درباره برتري خداوند بر همه كائنات و علم مطلق او بيان شده چيست؟
تفسير فرازهاي بيستويكم تا بيستوپنجم خطبه صدوپنجاهوسوم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به پند و نصيحت مردم در دوري از حرص و آز دنيا پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي دوم تا پنجم خطبه صدوپنجاهوچهارم نهجالبلاغه كه درباره پيروي از پيشوايان جهت شناخت هدف اعلاي زندگي ميباشد چيست؟
تفسير فرازهاي پنجم تا هفتم خطبه صدوپنجاهودوم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به توصيف قابل درك نبودن خداوند ميپردازد چيست؟
شرح و تفسير فراز پنجم تا نهم خطبة صد و پنجاه و ششم كه درباره عايشه ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز بيست و پنجم تا بيست و هفتم خطبه صد و پنجاه و ششم كه دربارة امر به معروف و نهي از منكر ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز پنجاه تا شصت خطبة صد و پنجاه و ششم كه در آن حضرت علي(ع) به نقل سخنان پيامبر(ص) كه دربارة آيندة مردم زمان خود فرموده‎اند پرداخته، چيست؟
تفسير فراز دوم تا چهارم خطبة صد و پنجاه و هفتم كه دربارة عظمت حمد خداوند ايراد شده چيست؟
  1. 2329 از 4632