مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در جامعه اسلامي ما با توجه به ارزش حجاب و امور معنوي فيلمهايي در سينما و تلويزيون پخش ميشود كه اسباب هتك حرمت زن را فراهم كرده، و پاكي و معنويت جامعه را خدشهدار ميسازد؟ چه كسي مسئول است؟حدود فعاليت اجتماعي و حجاب زنان در جامعه اسلامي چگونه بايد باشد و زن تا چه حد ميتواند با مردان رابطه داشته باشد؟يكي از بستگان ما، كودك 5 سالهاي دارند كه در مسأله تربيت مذهبي او نياز به راهنمايي داريم. پدر اين كودك به موازين شرعي و حتي نماز بياعتنا بوده و خانوادة او نيز اهل بي بند و باري، بيحجابي، تماشاي فيلمها و نوارهاي مبتذل هستند و با توجه به اينكه همه در يك خانه (2 طبقه مجزّا) زندگي ميكنند، اين كودك دائماً با خانوادة پدر معاشرت دارد. امّا مادر بچّه كه تا حدودي موازين شرعي را رعايت ميكند، هيچ تسلّطي روي او ندارد. حال با توجه به اينكه من با اين كودك تماس دارم و او نسبت به من علاقة زيادي دارد، چگونه ميتوانم به او كمك كنم تا در آينده بي دين و لاابالي بار نيايد؟ عليرغم مخالفت پدرش، چگونه ميتوانم او را با اعتقادات مذهبي آشنا نمايم؟

من آدم خجالتي و كم رويي هستم، به گونهاي كه از جمع بيزارم، و اگر وارد مجلسي شوم، دوست دارم زودتر آنجا را ترك كنم، و بعد از خروج از مجلس، بسيار با خود كلنجار ميروم كه چرا اينگونه رفتار نمودم. دوست ندارم به عروسي يا تولد بروم، و اين مسئله باعث عذاب خودم و ديگران شده است، لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

گاهي مواقع كه به خدا احساس نزديكي خاصي ميكنم، به نظرم ميآيد با تمام وجود در محضر پروردگار رئوفم هستم. در اين لحظات سعي ميكنم با نوشتن مطلبي و يا حرف زدن با خدا و يا زمزمه سرودهايي كه مربوط به خداست، خود را آرام كنم. ولي ناگهان احساس خستگي ميكنم و سرانجام حالت افسردگي به من دست ميدهد. در اين لحظات دست و دل هر كاري را ندارم. سؤالم اين است: چه كنم تا حالت كسالت و خستگي در من ايجاد نشود؟ چگونه بايد به آرامش برسم؟ در اين لحظات به چه چيز بايد فكر كنم و چه بايد انجام دهم؟ پيشاپيش از راهنمايي شما سپاسگزارم.الف) در روايات آمده كه بين انسان و خدا، 70 هزار حجاب از نور و 70 هزار حجاب از ظلمت وجود دارد (در كتاب توحيد شهيد دستغيب) بفرماييد مراد از حجابهاي ظلماني و حجابهاي نوراني چيست؟ ب) مراد از نور علم چيست؟ ج) و چطور ممكن است نور، حجاب باشد؟چرا اسلام در مسئله حجاب، نقاب زدن را واجب ننموده است؟ آيا به اين دليل بود كه مردم دچار افراط نشوند و راه اعتدال را پيش بگيرند يا به اين دليل بوده كه براي خانمها اين كار سخت است و يا به خاطر عدم جلب توجه عمومي و يا...؟به چه دليل قانعكنندهاي دختران نبايد دوست پسر داشته باشند؟

چگونه ميتوان به عنوان يك خواهر شهيد در مقابل تبليغات تهاجم فرهنگي، كمرنگ شدن ارزشها، تخريب نيروهاي حزب اللّهي و همچنين نگراني نسبت به دختران و پسران به خصوص نسل آينده ايفاي وظيفه نمود و مانع از پايمال شدن خون شهيدان شد.

به نظر من اين گفته كه: «مرد و زن برابرند و هيچكدام بر ديگري برتري ندارند» صحيح نيست و در بسياري موارد مردان برتري دارند از جمله: برتري جسمي، برتري اقتصادي از آن جهت كه زن از لحاظ اقتصادي وابسته به مرد است، از جهت تصميمگيري در شرايط سخت، از نظر حل مسايل پيچيده و كسب رتبههاي برتر علمي، از آن جهت كه اختيار زن به دست اوست، زن نميتواند قاضي شود، گواهي او در دادگاه نصف مرد است، اختيار طلاق با مرد است و زن اگر چه دوست ندارد با مردي زندگي كند حق طلاق گرفتن را ندارد و ... آيا اينها توهين به زن نيست؟

چرا زنان بايد حجاب داشته باشند تا مردان تحريك نشوند. مردان اگر ميخواهند تحريك نشوند نگاه نكنند. چرا آزادي زنان محدود ميشود؟چرا در جامعه ما يك زن نميتواند برخي مسؤوليتها را به عهده بگيرد. مثلاً نميتواند قاضي، پليس و ... باشد. يا اصلاً چرا يك زن نميتواند رهبر باشد. چرا مردها عملاً برتر از زنها هستند و همة سختيها و حجابها براي زنهاست و بين زن و مرد فرق ميگذارند.  1. 2333 از 4632