مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا گرفتن شيربها از داماد صحيح است؟

آيا رفتار پدر و مادر و حتي پدر بزرگ و مادر بزرگ در فرزندان تأثير دارد؟ اگر در گذشته رفتاري نا مناسب داشته اند چطور؟

اگر به زني حج، واجب باشد و شوهرش راضي نباشد و بگويد اگر بروي، طلاقت مي دهم، حكم چيست؟ آيا بايد پول را به شخصي بدهد كه براي او حج انجام دهد يا يه مستحقي ببخشد؟

چرا پسران در جامعه از آزادي بيشتري نسبت به دختران برخوردارند؟

آيا مانتوي بلند و مقنعه مي تواند به اندازة چادر، حجاب برتر باشد؟

چنانچه در عقد نامه ذكر شود كه حق انتخاب مسكن و حق طلاق با زن باشد، آيا اين حقوق كه در حالت عادي با مرد مي باشد، از مرد به طور كامل گرفته مي شود يا دادن اين حق به زن بدين معنا است كه هر دو داراي حق مي شوند؟

آيا مي توان پيروان اديان ديگر (يهود، مسيحيت) را به حفظ حجاب ملزم دانست؟

آيا در يهود و مسيح در مورد حجاب احكامي وجود دارد؟

چرا در دين اسلام حجاب وجود دارد، ولي در دين هاي ديگر وجود ندارد؟(پ)

چگونه با پدر و مادرم خوش رفتاري كنم، در حالي كه در بعضي از موارد عصبي هستند؟

در تهران كمتر خانمي ديده مي شود كه بتواند حجاب خود را حفظ كند. آيا اين همه عذاب خواهند شد؟ حجاب كامل از نظر شما چگونه است؟

آيا مسئلة حجاب به طور جدي در ساير اديان بيان شده يا اين مسئله با تمام ريزه كاري هايش مختص اسلام است؟

  1. 2370 از 4632