مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

استفاده از وسايل شادي در مجالس عروسي و عقد تا چه حدي مجاز است؟ آيا رقصيدن زنان در چنين مجالسي حرام است؟

راز نيكي به پدر و مادر چيست كه خداوند آن را در رديف توحيد قرار داده و فرموده است: و قضي ربّك الاّ تعبدوا الاّ اياه و بالو َلدين احسـَنا.

آية 59 سورة مبارك احزاب: اي پيامبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه خويشتن را به چادر فرو پوشند چرا دختران مؤمنان را مخاطب نساخته تنها به دختران خويش بسنده شده است؟

اين جانب از كودكي علاقة زيادي به خواندن قرآن داشته و دارم و مدتي نيز در حسينيهاي به فراگيري قرآن روي آوردم; اما به علت اشتباهها كه منجر به خندة حاضران در جلسه ميشد، از آن منصرف شدم. در حال حاضر نيز، در خانه برخي سورهها را با اشتباهاتي در تلفظ، قرائت ميكنم; ولي همسرم ميگويد: خواندن قرآن به چنين شكلي گناه دارد. لطفاً مرا راهنماي كرده، بفرماييد آيا شما ميتوانيد كلاس آموزشي براي اين جانب تشكيل دهيد؟

از نظر قرآن كريم وظايف عروس و داماد نسبت به خانواده يكديگر چيست؟

الف ـ ديدگاه قرآن، به طور كلي دربارة معرفي و عمل به احكام دين چيست؟ ب ـ آيا به خاطر سقوط فرهنگي جامعه، درست است كه برخي احكام تعطيل شود؟ ج ـ در جامعهاي كه اساسنامة آن قرآن است و بيشترين افراد آن جامعه را شيعيان تشكيل ميدهند، چرا به طور جدي، جلوي رواج بي حجابي و فساد گرفته نميشود؟ ح ـ اگر رهبر مشكلي در جامعه ببيند آيا ميتواند آن را ناديده بگيرد، اگر نميتواند، پس وضعيت جامعة اسلامي و قرآني، با وجود رهبري فقيه و فرزانه، چگونه توجيه ميشود؟

چرا عدة زن پس از طلاق، سه طهر است; اما پس از فوت شوهر، چهار ماه و ده روز ميباشد؟

چرا با آنكه بعضي از چادريها، حجاب كمتري از بيچادرها دارند باز هم محدوديت چادر در جامعه وجود دارد؟

لطفاً آياتي در مورد تزكية نفس، دوري از گناه، حجاب زنان برايم بفرستيد.

آيا همة زنهاي خارجي كه بيحجاب هستند، به جهنم ميروند؟

آيا در نماز بايد همة اعضاي بدن پوشيده باشد، با اين كه چادر به طور كامل دور فرد قرار گرفته است؟

چرا برخي زنان به حجاب اهميت نميدهند و موهايشان را از مقنعه يا روسري بيرون ميگذارند؟

  1. 2375 از 4632