مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف ـ چرا دوست پسر و دختر، براي پسرها حرام نيست، ولي براي دختران حرام است؟ ب ـ چرا دين ما كه دين ثابتي است و از روزگاران قديم بوده است، هم اكنون از سوي بعضيها دچار مشكل شده و آنها سبب ميشوند كه ديگران، دين را مسخره كنند؟

الف ـ چرا پسران و دختران از لحاظ حجاب، دين و غيره، با هم تفاوت دارند؟

ب ـ چرا پسران چادر يا مقنعه سرشان نميكنند و همة بدبختيها براي دختران است؟ ج ـ چرا پس از فهميدن دوستي يك پسر با يك دختر، حرف و حديثها نسبت به پسر زودتر تمام ميشود، اما نسبت به دختر تا آخر عمر باقي ميماند؟

دست زدن در مجالس عروسي و شادي مانند تولد ائمه: چه حكمي دارد؟

اگر تعدد زوجات نوعي ظلم به همسر سابق نيست، پس چرا عليدر زمان حيات فاطمههمسر ديگري اختيار نكرد؟ و يا پيامبر در زمان حيات خديجه، همسر ديگري برنگزيد؟...

پدر و مادرم را اذيت كردم، و حال مريض هستم، چگونه جبران آن همه گناه و بدبختي را بكنم؟

چرا مهرية زن عند المطالبه است؟ و چرا مرد بايد آن را بپردازد؟

چرا حق طلاق دست مرد است و زن به جز در مواردي نميتواند از شوهرش طلاق گيرد؟

آيا ديدن افراد نامحرم بدون حجاب اسلامي حرام است؟ اگر حرام است پس چرا تلويزيون فيلمهاي آنگونه نشان ميدهد؟

شخصي ناراحت است كه پدر و مادرش هميشه فحش و ناسزا ميگويند و حتي از فحش دادن به بچههاي خود ابايي ندارند و با آنها رفتار بدي دارند. اكنون اين شخص كه فرزند آنان است نميداند چه كند. او چندين مرتبه به نصيحت ديگران گوش داده و مدت كوتاهي صبر و تحمل كرده و يا گاهي آنها را نصيحت كرده است ولي گاهي اوقات مجبور ميشود كه با آنها جر و بحث كند اما هيچ يك از اين راهها مؤثر واقع نشده است و آنها هم چنان بدون هيچ شرم و حيايي فحشهاي زشت ميدهند. لطفا بگوييد چه كند و با آنها چگونه رفتار كند؟

چگونه ميتوانيم پردهها و حجابهاي بين خود و خدا را برداريم؟ اين پردهها و حجابها كدام هستند؟

لطفاً در مورد احكام كلي خواستگاري توضيح دهيد؟

ميگويند همة آدمها را خدا آفريده و همه در نزد خدا برابريم و همه خواهر و برادر ديني هستيم، پس چرا خانمها بايد چادر سر كنند؟

  1. 2376 از 4632