مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وظيفه پدر و مادر به فرزند چيست؟
چطور برخي پدران بد، ولي پسرانشان خوب هستند يا برخي پدران خوب، ولي پسران آنها بد هستند؟
1ـ چگونه مي توانيم در خصوص تربيت فرزندانمان اداي تكليف نمائيم ؟
درموردتربيت فرزندان در7سال اول اگرچه تابحال كوتاهي كرده ايم بعدازاين چه برنامه هايي راانجام دهيم .
چگونه پدر و مادر مي توانند فرزندانشان را طوري تربيت كنند كه در آينده جواناني سالم بشوند ضمن اينكه خود آنها هم كودكاني خوب و سالم داشته باشند ؟
1- به بچه هايم مي گويم درستكار, راستگو وبا مردم رفتار شايسته داشته باشيد, ديندار باشيد. (امابچه هايم مي گويند اگر درجامعه اين طور كه شما مي فرماييد عمل كنيم نمي شود زندگي كرد چه كنم .)؟
روايت فرزندت را شش سال مهلت بده ، بعد تا هفت سال در تربيت او بكوش و او را به رفتار خود مودب نما، را توضيح دهيد .
تربيت پدر و مادر تا چه اندازه در آينده ي كودك مؤثّر است؟
فساد و جنايت برخي افراد به خاطر سوء تربيت خانوادگي آنان است و اگر آنان پدر و مادر باسواد و آگاهي داشتند به فساد كشيده نمي شدند با اين وصف، كيفر آنان چگونه خواهد بود؟
آيا ميتوان در جامعه كنوني كه به ركود معنوي و اخلاقي دچار شده، اميد تربيت صحيح فرزندي صالح و با ايمان را داشت؟!
در اين زمانه كه به افراد بيبند و بار بيشتر بها داده ميشود و بچهها گرايش بيشتري به جهت منفي دارند، چگونهفرزندان خود را به يادگيري فرائض ديني علاقهمند و تشويق كنيم؟
آيا ميتوان در جامعة كنوني كه به ركود معنوي و اخلاقي دچار شده، اميد تربيت صحيح فرزندي صالح و باايمان را داشت؟!  1. 2397 از 4632