مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دختري 28 ساله هستم در ازدواج خيلي سختپسند هستم و به قيافه راضي نميشوم هر چه دعا ميكنم قبول نميشود. ميفرمايند در قم (جمكران) جايي است كه اگر براي امام نامه بيندازند، از امام مراد ميگيرند نظر شما در اين مورد چيست؟نام دو دختر حضرت آدم(7) چه بود؟ و با توجه به حرمت ازدواج محارم، چرا فرزندان حضرت آدم(7) با يكديگر ازدواج كردند؟ و اين حرمت از چه زماني تشريع شد؟

الف) با توجه به اين كه در قرآن گاهي اوقات از لفظ شيطان و گاهي از لفظ ابليس استفاده شده، بفرماييد آيا فرقي بين اين دو وجود دارد كه خداوند براي يك موجود از دو لفظ استعمال كرده است؟ ب) در مورد ازدواج و چگونگي تولد فرزندان شيطان توضيحاتي ارايه دهيد.

آيا منظور از زوج در آيه «وَ خَلقنَاكُم أَزوَاجاً و...» همسر است، به اين معني كه هر فردي كه بدنيا ميآيد، خداوند در همان لحظه همسري براي او برميگزيند؟ اگر چنين است چرا بعضيها از دنيا رفتهاند در حاليكه ازدواج نكردهاند؟چرا در دين اسلام يك مرد مسلمان ميتواند با زن غير مسلمان ازدواج كند، ولي يك غير مسلمان نميتواند با زن مسلمان ازدواج كند؟

حق پدر و مادر بر فرزندان و بالعكس بر چه اساسي است؟ آيا چنين حقوقي را ميتوان حقالناس حساب كرد؟

با توجه به اين كه شناخت هر چه بيشتر طرفين از يكديگر نقش تعيين كننده در ازدواج يا عدم ازدواجشان دارد، محدوديتهاي قبل از ازدواج تا چه اندازه مورد تأييد شرع بوده، اندازه جنبه آداب و رسوم دارد؟ در هر صورت فلسفه آن چيست؟

زني كه به عقد موقت كسي بوده است، مرد ميتواند با دختر زن ازدواج دائم بكند؟

چرا بعضي از اولياي خدا با اين كه در اجراي دستورهاي شرع مقدس دقت دارند، ازدواج نميكنند؟

فايدههاي تسريع در ازدواج و زيانهاي تأخير ازدواج چيست؟

اينجانب جواني هستم مذهبي كه به استمناي شديد و ضعف اعصاب مبتلا هستم. مراجعه به دكتر نيز فايدهاي نداشته است. ميخواهم ازدواج كنم، ولي با توجه به مشكل مالي و كاري موفق نشدهام، لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

در نامه قبلي در مورد مسائل زناشويي از شما توضيح خواسته بودم، ولي ايننكته را فراموش كردم كه جوان هفده سالهاي هستم كه در شُرف ازدواج هستم.

  1. 2400 از 4632