مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نزديكي كردن در صيغه موقت صحيح است؟

آيا بايد صيغه عقد موقت را مانند دائم، شص عالمي بخواند يا آن كه افراد عادي به عنوان وكالت ميتوانند اجراي صيغه را به عهد بگيرند و يا خودشان بخوانند؟

مدت صيغه موقت چقدر بايد باشد؟

با چه كسي ميتوان صيغه موقت خواند؟ آيا زن و يا دختر بودن شخص كه صيغه ميشود، فرقي دارد؟

ظاهراً اويس قرني ازدواج نكرده و عمر خود را صرف نگه داري از مادر نابيناي خود كرده است. از اين رو پيامبر از او تمجيد كرده، در حالي كه سنت پيامبر ازدواج است. آيا اين دو با هم تنافي ندارد؟

دختري 24 ساله و شاغل هستم و مدت پنج ماه است نامزد كردهام. مادرم از ازدواج من بسيار ناراحت است، چون انتظار داشت حقوق يك سالم را بابت خرج دانشگاه هم به آنها ميدادم و تا دو سال ديگرازدواج نميكردم و از درآمد خويش جهيزيه تهيه ميكردم. به نظر شما من زود ازدواج كردهام؟

آيا پيامبر تا مدت ها در خانهء خديجه زندگي مي كرد؟ پس وظيفه مرد در تأمين مسكن براي زن چه مي شود؟ آيا صحيح است كه پيامبر چند روز بعد از وفات خديجه با سوده ازدواج كرد و چندروز بعد با عايشه عقد بست ؟ عايشه در چه سني بود؟

بيشتر اديان مراسم عروسي و عزاي خود را در اماكن ديني برگزار مي كنند. چرا مراسم ازدواج مسلمانان در مساجد برگزار نمي شود؟

از نظر اسلام ازدواج در چه سني براي پسران و دختران اجازه داده شده است ؟

استخاره در چه مواقعي كارگشا است ؟ آيا تكيه بر استخاره در هر كاري درست است , به خصوص درامر ازدواج , با توجه به اين كه استخاره به قرآن براي هر كسي ميسر نيست ؟

آيا دختر باكره مي تواند صيغهء موقت شود. اگر ازدواج موقت صورت گرفت , پس از پايان مدت آن مرد او را رها مي كند. آيا اين تعدّي به حق زن نيست كه اين گونه از او سوء استفاده كند, سپس بدون مزدي او را رهاسازد؟

ازدواج عقد موقت با زنان اهل كتاب جائز است . حال اگر شخصي با زني غير مسلمان از اهل كتاب عقد موقت بست و از او فرزندي متولد شد, اين طفل شرعاً مسلمان است يا غير مسلمان و سرپرستي او به كه مي رسد؟

  1. 2425 از 4632