مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ازدواج موقت تجويز هوسراني براي مرد و اهانت به زن نمي باشد؟

آيا امام زمان(ع) ازدواج كرده و فرزنداني هم دارد اگر ازدواج كرده آيا همسرش هم مثل خودش است؟(پ)

فلسفه ازدواج هاي متعدد پيامبر را توضيح دهيد.(پ)

بعد از مرگ هابيل، قابيل با كدام يك از خواهران خود ازدواج كرد؟

از نظر قرآن كريم، چه سني براي ازدواج مناسب است؟

در سورهاي از قرآن آمده است، كه دربارة ازدواج دوم، بايد عدالت را بين همسرانتان اجرا كنيد، در جايي ديگر ميفرمايد: كه شما نميتوانيد عدالت را رعايت كنيد آيا اين به معناي نفي ازدواج دوم است يا نه؟

نظر اسلام در مورد ازدواج فاميلي چيست؟ آيا اسلام ازدواج غير فاميلي را بر ازدواج فاميلي ترجيح ميدهد؟

آيا ازدواج زن شيعه با مرد سني صحيح است؟

طبق آيه 34 نسأ، مردان بر زنان تسلط و حق نگهباني است; به خاطر اين كه، 1. خداوند بعضي را بر بعضي برتري داده است; 2. مردان از مال خود به زنان نفقه دهند و... پس چرا در جامعة امروز، زنان و مردان را مساوي و برابر ميدانند؟ ترويج اين مسأله در جامعه براي چيست؟

چرا هدف از ازدواج در اسلام، تنها ارضاي غريزة جنسي نيست و اين هدف، در مكاتب ديگر چگونه است؟

قرآن كريم دربارة ازدواج موقت چه ديدگاهي دارد؟

چرا در قرآن كريم چگونگي ازدواج فرزندان حضرت آدمغ به طور واضح بيان نگرديده است؟ چنان چه غير از اين است لطفاً ارشاد فرماييد.

  1. 2440 از 4632