مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف ـ آيا فرزندان نامشروع را بايد به قتل رساند يا بهتر است سرپرستي او را به كسي سپرد؟ ب ـ آيا افرادي كه از او سرپرستي ميكنند ثواب يتيمداري را ميبرند ج ـ آيا ازدواج اين كودك در آينده به جامعه آسيب نميرساند؟

درباره شانس و قسمت توضيح دهيد آيا قبولي در امتحان، شكست در ازدواج و... مؤثر است؟

لطفاً در مورد ذكرها و دعاهاي واجب در هنگام آميزش و شب زفاف كه توصيه شده، توضيح كامل دهيد؟

آيا ميتوان زنهاي خياباني را به نوعي زنان صيغهاي دانست كه براي چند ساعت يا چند دقيقه صيغه شفاهي ميشوند؟

با توجه به آن كه هر فردي ميتواند به تنهايي زندگي كند چرا دختران و پسران وقتي به سن خاصي ميرسند، بايد ازدواج كنند؟ و در اسلام چرا به ازدواج امر شده است؟

ازدواج، چه نقشي در بهداشت رواني جامعه دارد؟

آيا يك مرد ميتواند با چند زن ازدواج كند؟

اهلتسنن، هر چه بعد از شوهر بماند (مال و ملك)، به زن ارث ميدهند، ولي شيعه به زن ارث نميدهند; به اين دليل دختران شيعه، همسر آنان ميشوند، ولي دختران اهلتسنن با مردان شيعه ازدواج نميكنند; اين در كدام آيه است كه زن از زمين ارث نميبرد؟

از نظر قرآن والدين دربارة ازدواج فرزندان چه وظايفي به عهده دارند؟

اگر پسر و دختري قصد ازدواج داشته باشند و پسر از دختر خواستگاري كرده باشد، جواب هم مثبت باشد. آيا صحبت كردن آن دو و رفت و آمدشان، از نظر شرع جايز است؟

به نظر شما، آيا صرفنظر كردن از ازدواج، به خاطر فراهم شدن امكان ازدواج، با يك طلبه يا مؤمني واقعي، درست است؟

الف) آيا اصالت طرف مقابل، تأثيري در ازدواج دو نفر با هم ديگر دارد يا خير؟ ب) ازدواج چه تأثيري در زندگي دو فرد دارد؟

  1. 2441 از 4632