مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مدت پنج سال از ازدواجمان ميگذرد و هنوز خداوند متعال نخواسته بچهاي به ما ارزاني دارد لذا تصميم گرفتهايم كه دختر و پسري را از پرورشگاه آورده و چنين وانمود كنيم كه بچهدار شدهايم و بدون اين كه كسب بفهمد آنان را كه پدر و مادرشان معلوم نيست به عنوان بچههاي خودمان بزرگ كنيم. لطفاً بفرماييد چگونه ميتوانيد آنان را به خودمان محرم كنيم؟ و آيا با اين روش مانند بچههاي محسوب ميشوند؟پدر من هنگامي كه بچه بودند پدر خود را از دست دادند و مادرشان دوباره ازدواج كردند. ميخواستم بدانم كه آيا شوهر مادر بزرگ من و عموهايم كه از شوهر مادر بزرگم هستند به ما محرم ميشوند يا خير؟كسي كه با زني ازدواج كرده باشد پدر آن مرد ميتواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد. چرا؟دختر و پسري همديگر را دوست دارند و پسر براي خواستگاري هم آمده، ولي خانواده دختر مخالفند، اين دو همديگر را مناسب براي زوجيت ميدانند و هر از چند گاهي تلفني پيرامون اين ازدواج با يكريگر صحبت ميكنند، اين چه حكمي دارد؟ آيا گناه است؟ چه كار كنند تا پدر دختر راضي شود؟از نظر اسلام بهترين سن براي ازدواج دختر و پسر چه سنّي است؟ازدواج مرد و زن شيعه و سني با يكديگر از نظر فقهي چگونه است؟آب هايي كه نوجوانان قبل از ازدواج با آن مواجه هستند چيست و چه حكمي دارند؟ كيفيت اين ترشحات در اين سنين به چه نحو است؟بعضي از افراد جامعه معروف هستند به دعا نويس و مردم هم به آنها مراجعه ميكنند و به اصطلاح سر كتاب باز ميكنند و دعا ميگيرند آيا اين مورد سنديت دارد؟ (مثلاً در مورد ازدواج مراجعه ميكنند و ميپرسند كه آيا اين وصلت خوب است يا نه؟)آيا دختر را ميتوان به عقد موقت 2 يا 3 ساله درآورد؟ (به قصد دائم) و بعد از آن عقد دائم كرد؟مدتي است ازدواج كردهام و چون عيب از من است بچهدار نميشويم. دكتر گفته شما از راه تزريق اسپرم بچهدار ميشويد. آيا اين كار از نظر شرعي مجاز است؟مقداري پارچه (هديه، سوغات، خريد توسط مادرم) قبل از ازدواج داشتهام، بعضي را دوختهام و بعضي را با خود به خانه همسرم ميبرم. آيا چون سال بر آنها گذشته خمس دارد؟دختر و پسري كه همديگر را دوست دارند و قرار است با هم ازدواج كنند ميتوانند دست همديگر را لمس كنند يا به همديگر نگاه كنند؟  1. 2454 از 4632