مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيشوايان اهل سنت چه كساني هستند؟
ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي كه بود؟
ابو زيد احمد بن سهل بلخي كه بود؟
ابوبكر محمد بن زكرياي رازي كه بود؟
فارابي كه بود؟
ابوعلي احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه رازي كه بود؟
ابوريحان محمد بن احمد بيروني خوارزمي كه بود؟
ابوعلي حسين بن عبدالله ابن سينا كه بود؟
حجةالحق، ابوالفتح عمر بن ابراهيم خيامي نيشابوري، معروف به خيام كه بود؟
فخرالدين محمد بن عمرو بن الحسين الرازي، معروف به امام فخر رازي كه بود؟
شيخ شهابالدين يحيي بن حبش بن ميرك سهروردي زنجاني، معروف به شيخ اشراق كه بود؟
ميرمحمد باقر داماد كه بود؟
  1. 2475 از 4632