مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سركوب كردن غريزه جنسي به چه معناست ؟
غريزه با الهام چه فرقي دارد؟
5- استفاده از قرصهاي اعصاب چه تأثيري برروح دارد ؟ اين قرصها در از بين بردن استرس واندوه كه از امراض روحي است تأثير دارد يانه ؟
- براي رفع كم رويي و وسواس در رفتار وبرخوردهاي اجتماعي وروابط دوستانه چكار بايد كرد؟
چاره كمرويي چيست؟
اگر ممكن است براي رفع كمرويي و خجالتي بودن من راهي ارائه فرماييد. در مجالس خيلي خجالتي هستم و نميتوانم خوب صحبت كرده يا جواب دهم.درمان گرفتگي هاي روحي چيست؟
آيا گريستن براي مردگان رواست؟
1- من مريضي اعصاب دارم مي خواهم بدانم بخاطر چيست؟
2- گاهي با پدر و مادر مشاجره و دعوا مي كنم، تكليف چيست ؟
مشكل من زودباوري است. از اين رو خيلي زود به كسي اعتماد ميكنم و بعد پشيمان ميشوم. چطور ميتوانم بفهمم كه طرف من شخص مورد اعتماد است؟

مشكل روحي من حسادت كردن و حسرت خوردن است. وقتي مي بينم ديگران بدون درد سر به موفقيت رسيده اند، عذاب مي كشم. دوست دارم آن ها هم مانند من رنج بكشند يا اگر خداوند چيزي را به كسي بدهد و به من ندهد ناراحت مي شوم. با اين مشكل چگونه رو به رو شوم؟

مفهوم «ترس» به چه معناست و آيا ميتوان مذهب را مولود ترس دانست؟
  1. 2480 از 4632